Baş keşpde Hoakin Feniks bilen “Napoleon” filmi onlaýn elýeterli boldy

  • 11.01.2024 12:10
  • 5213
Baş keşpde Hoakin Feniks bilen “Napoleon” filmi onlaýn elýeterli boldy

9-njy ýanwarda “Napoleon” filmi sanly platformalara çykdy. Baş keşbi Hoakin Feniksiň ýerine ýetirmegindäki filmi Amazon Prime-da görmek bolar, ýakyn wagtda ol Apple TV+ serwisiniň katalogynda hem peýda bolar. Bu barada championat.com habar berýär.

“Napoleon” beýik fransuz serkerdesi Napoleon Bonapartyň durmuşy barada gürrüň berýär. Filmiň wakalarynyň köp bölegi onuň häkimiýet başyna gelmegine hem-de imperator aýal Žozefina (Wanessa Kirbi) bilen gatnaşyklaryna bagyşlanýar. Kartinany “Gladiatoryň” we köp sanly beýleki kult filmleriniň režissýory Ridli Skott ýola goýdy.
Kartinanyň premýerasy dünýäniň kinoteatrlarynda 22-nji noýabrda boldy. Bir ýarym aýyň içinde film prokatda 213 mln dollar töweregi girdeji ýygnady, ýöne uly girdejili hit filme öwrülmedi. Şeýle-de bolsa, ol heniz sanly ulgamda we fiziki göterijilerde çykdajylaryň öwezini dolup biler.

şu gün 11:55
25

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1324

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...