Disney girdejisi boýunça 2023-nji ýylda Universal studiýasyndan yzda galdy

  • 07.01.2024 18:19
  • 2903
Disney girdejisi boýunça 2023-nji ýylda Universal studiýasyndan yzda galdy

«Disney» studiýasynyň 17 täze filmi (şol sanda «Galaktikanyň goragçylary 3», «Indiana Jons we ykbalyň çarhy», «Kiçijik suw perisi») bütin dünýäde bary-ýogy 4,827 milliard dollar gazandy. Şol bir wagtyň özünde, «Universal» 24 täze filmi bilen (şol sanda taryhda iň köp girdeji gazanan baýopik «Oppengeýmer», «Super Mario doganlar filmde» multfilmi we «M3GAN» gorky filmi) 4,907 milliard dollar toplap, studiýalaryň arasynda kassa ýygymlarynda dünýäde öňdebaryjy boldy. «Disney» 2015-nji ýyldan bäri ilkinji gezek birinji ýeri eýeläp bilmedi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerine beren maglumatynda korporasiýa 80 million dollarlyk aratapawudy 2023-nji ýylda «Universal-dan» ýedi film az çykarandygy bilen düşündirdi.
Uzak wagtyň dowamynda ilkinji gezek «Disney» studiýasynyň filmleri ýylyň dowamynda iň köp girdeji gazanan filmleriň ilkinji üçlüginee girmedi (olar 1,4 milliard dollar girdeji bilen «Warner Bros.» studiýasynyň «Barbi» filmi, 1,3 milliard dollar bilen ýokarda ady agzalan «Mario doganlar» we 950 million dollar bilen «Universal-yň» «Oppengeýmer» filmi). Mundan başga-da, 2014-nji ýyldan bäri ilkinji gezek «Disney-iň» filmleriniň hiç biriniň kassa ýygymy 1 milliard dollardan geçmedi.
«Disney» kassa ýygymynda ikinji orunda dursa-da, 2023-nji ýylda düşürilen filmleriniň köpüsi garaşylan netijäni bermedi. Diňe «Galaktikanyň goragçylary 3» 845 million dollar gazanyp, ýeke-täk üstünlikli taslama boldy. «Garynja adam we Ary. Kwantomaniýa» filmi 476 million dollar bilen ýylyň iň köp girdeji gazanan filmleriniň sanawynda 10-njy ýeri eýeledi, ýöne studiýa sarp edilen puluň öwezini dolup bilmedi.
«Universal» we «Disney» studiýalarynan soň üçünji ýerde «Barbi», «Monah zenanyň näleti 2»  we «Wonka» filmleri bilen 3,84 milliard dollar girdeji gazanan «Warner Bros.» gelýär. «Sony» studiýasy («Möý adam: Älemiň içinden» we «Napoleon») we «Paramount» («Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl: Ölüm hasaplaşygy. Birinji bölüm» we «Zyndanlar we Aždarhalar: Ogrularyň arasynda hormat») gazançlaryny yglan etmediler, ýöne olaryň bütin dünýäde 2 milliard dollar gazanyp, kassa ýygymlary boýunça iň gowy bäş studiýanyň sanawyna girendigi habar berilýär.

düýn 17:36
9116

Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna...

düýn 17:34
8074

NVIDIA bir günde 230 milliard dollar gymmatlap, absolýut dünýä rekordyny goýdy

NVIDIA bazar kapitalizasiýasyny bir günde 230 milliard dollardan gowrak artdyrmak bilen, dünýä rekordyny goýdy. Bloomberg-iň ýazmagyna görä, kompaniýanyň paýnamalarynyň 15% ýokarlanmagy Meta tarapyndan fewral aýynyň...

22.02.2024 18:54
4020

Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär. Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak...

22.02.2024 18:50
11988

365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi....