Warner Bros. Paramount bilen birleşmek barada gepleşikleri geçirýär

  • 23.12.2023 16:22
  • 4121
Warner Bros. Paramount bilen birleşmek barada gepleşikleri geçirýär

Warner Bros. Discovery-niň baş direktory Dewid Zaslaw 19-njy dekabrda Nýu-Ýorkda Paramount Global-yň başlygy Bob Bakiş bilen duşuşdy diýip, Axios we Variety çeşmelerine salgylanyp habar berýär.

Duşuşyk Paramountyň Taýms-skwerdäki baş edarasynda geçirildi we birnäçe sagat dowam etdi. Neşiriň habaryna görä, Zaslaw şeýle-de, Paramount Global film kompaniýasynyň gözegçilik paýyna eýeçilik edýän, National Amusements kompaniýasynyň başlygy Şeri Redstoun bilen geleşigi ara alyp maslahatlaşdy.
Warner Bros. Discovery–niň bazar gymmaty 20-nji dekabrdaky ýagdaýa görä, takmynan, 29 milliard dollar, Paramount Global-yňky bolsa bary-ýogy 10 milliard dollardan geçdi. Warner Bros. Discovery-niň  karzy üçünji çärýegiň ahyrynda 43,5 milliard dollar bolan bolsa, Paramount Global-yňky 15,6 milliard dollar boldy.
Häzirki wagtda gepleşikler henizem başlangyç basgançakda we olaryň ylalaşyga gelip bilmezlikleri hem mümkin diýip, Axios ýazýar.
Paramount Pictures “Terminator”, “Transformerler”, “Mümkin däl missiýa”, “Top Gan”, “Asuda ýer”, “Pyşbagalar-nindzýa”, “Çokundyran ata”, “Paranormal işjeňlik”, “Gykylyk” we “Ýyldyz ýoly” ýaly film franşizalaryny döretdi we Warner Bros. Pictures bolsa Suratlar - DC älemi, Garri Potter we ýüzükleriň hojaýyny hakda filmleri düşürdi.

düýn 13:50
1346

Ösüş 21%: Apple kompýuter bazaryndaky ösüş depgini boýunça hemmelerden öňe geçdi

2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde Apple-iň Mac kompýuterleriniň satuwy 21 göterim artdy, bu dünýäniň personal kompýuter öndürijileriniň arasynda iň çalt ösüş depgini boldy. Bu barada IDC-iň maglumatlaryna salgylanýan...

11.07.2024 10:54
3902

Apple ýene-de dünýäde iň gymmat kompaniýa boldy. Onuň bahasy rekord 3,5 trln dollara ýetdi

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda Nvidia-dan we Microsoft-dan öňe geçip, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy. Kupertinoly ägirdiň bazar bahasy bir aýda 18% ýokarlanyp, rekord 3,5 trln dollara ýetdi. Ýakynda...

10.07.2024 13:22
3399

Paramount we Skydance birleşýär: şertnamanyň bahasy $8 mlrd

Paramount Global we Skydance Media birleşmek barada şertnama baglaşylandygyny habar berdiler, oňa resmi taýdan 2025-nji ýylyň birinji ýarymynda gol çekiler. Şertnamanyň bahasy 8 mlrd dollar diýlip hasaplandy. Kompaniýalaryň...

07.07.2024 19:03
4509

Samsung "Galaxy AI-niň" emeli aň funksiýalarynyň 2026-njy ýyldan başlap tölegli boljakdygyny tassyklady

Samsung Galaxy Experience Spaces-iň bütin dünýäde görkeziliş zolaklarynyň açylýandygyny yglan eden soňky metbugat beýanatynda Galaxy AI-niň aýratynlyklarynyň tölegli görnüşdedigini tassyklady. IXBT-niň ýazmagyna...