Hytaýyň Transsion kompaniýasy dünýäde dördünji uly smartfon öndürijisi bolup biler

  • 20.11.2023 22:03
  • 7124
Hytaýyň Transsion kompaniýasy dünýäde dördünji uly smartfon öndürijisi bolup biler

IDC analitik kompaniýasynyň statistikasy Hytaýyň Transsion smartfon öndürijisiniň üçünji çärýegiň jemi boýunça dünýä bazarynyň 8,6%-ini eýelemegi başarandygyny we 8,9% bilen dördünji orny eýeleýän Oppo kompaniýasyndan birneme yza galandygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, bu kompaniýanyň smartfon üpjünçiligi 35% ýokarlandy we umuman, işiň ösüş dinamikasy onuň bu reýtingde dördünji orny eýelemegine bil baglamaga mümkinçilik berýär diýip, 3dnews.ru belleýär.

Ýylyň başyndan sentýabr aýyna çenli Transsion-yň girdejisi ýyllyk deňeşdirmesinde 20% ýokarlanyp, 5,8 mlrd dollara ýetdi, arassa girdeji bolsa 70% ýokarlandy. Kompaniýa smartfon bazarynda ýaş oýunçy, ol häzirki at bilen 2013-nji ýyldan bäri hereket edýär. Kompaniýanyň iş strategiýasy Afrikanyň, Ýakyn Gündogaryň we Günorta Aziýanyň bazarlaryna gönükdirilýär. Geçen çärýek Transsion smartfon üpjünçiliginiň göwrümini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 35%, ýagny 26 mln birlige çenli artdyrdy.
Geçen ýyl Transsion özüniň Tecno, Itel we Infinix söwda markalarynyň kömegi bilen Afrikanyň smartfon bazarynyň 40%-ini eýeledi. Ol Pakistanda we Bangladeşde hem öňdebaryjy orunlary eýeleýär. Kompaniýanyň Efiopiýada, Hindistanda we Bangladeşde smartfon öndüriji kärhanalary bar. Ol belli bir ýurtlarda we sebitlerde programma üpjünçiligini müşderileriň zerurlyklaryna görä uýgunlaşdyrmak ugrundaky tagallalary bilen hem üstünlik gazanýar. Mysal üçin, ol has garaýagyz bedenli ulanyjylar üçin ýüz tanamak ulgamynyň has gowy işlemegini gazandy. Fewral aýynda çeýe displeýli ilkinji smartfonyny hödürledi we emeli aň tehnologiýalaryna maýa goýup başlady.

düýn 15:18
1037

Samsung neýroulgamynyň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin iňlis startapyny satyn aldy

Samsung bilimleriň graflaryny (ulgamyny) işläp düzmeklige ýöriteleşen Oxford Semantic Technologies startapyny satyn aldy. Bu şertnama Günorta Koreýa kompaniýasyna emeli aň modellerini güýçlendirmäge mümkinçilik...

düýn 12:36
978

Bloomberg: Apple filmlere we seriallara çykdajylary azaldar

Bloomberg neşiriniň žurnalistleri Apple-iň özboluşly filmleriň we seriallaryň önümçiligi üçin çykdajylaryny azaltjakdygyny habar berdiler. Korporasiýa munuň üçin eýýäm 20 mlrd dollardan gowrak pul sarp etdi, ýöne...

22.07.2024 21:33
3673

Disney-iň ýolbaşçysy rekord 250 mln dollara zenan futbol klubuny satyn alýar

Disney kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bob Aýger we onuň aýaly Willou Beý “Enjel Siti” zenan futbol klubunyň täze eýeleri bolarlar. Bu barada Milli zenanlar futbol ligasynda (NWSL) çykyş edýän Los-Anjelesden bolan toparyň...

18.07.2024 18:31
6535

Smartfon bazarynda Samsung bilen Apple öňde barýar, ýöne Xiaomi hem olardan galanok

IDC seljeriş kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde smartfon bazary 6,5% ösdi. Samsung 18,9% paýy we 53,9 million smartfon satuwy bilen öňdebaryjy bolmagynda galýar, emma satuwyň ösüşi...