Nike dünýädäki iň gymmat egin-eşik brendi bolmagynda galýar

  • 05.10.2023 09:15
  • 5491
Nike dünýädäki iň gymmat egin-eşik brendi bolmagynda galýar

Amerikanyň sport harytlaryny öndürijisi Nike Inc. nobatdaky gezek iň gymmat brendleriň global reýtinginiň “egin-eşik we aksessuarlar” kategoriýasynda lider boldy. Bu barada Brand Finance kompaniýasynyň her ýyl geçirilýän gözlegine salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

Nike birinji orny 2015-nji ýyldan, ýagny harytlaryň bu kategoriýasy boýunça ilkinji hasabat çykanyndan bäri saklap gelýär. Amerikaly öndürijä degişli bolan brendiň bahasy bir ýylda 5,6% peseldi we 31,3 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar.
Ikinji orunda, bir ýyl ozalky ýaly, Louis Vuitton fransuz brendi ýerleşdi. Onuň bahasy 12,2% ýokarlanyp, 26,29 mlrd dollar boldy. Üçlügi 27%, 19,39 mlrd dollara çenli ösüş görkezen Chanel brendi jemledi.
Iň çalt ösýän brend Celine fransuz moda öýüne degişlidir: bir ýylda onuň bahasy 51% ýokarlanyp, 2,9 mlrd dollara ýetdi.
Iň uly brendlerden başga “lýuks” harytlaryny öndürijiler soňky döwürde käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, bu beýlekiler bilen bir hatarda sport egin-eşikleriniň ýörgünliliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, gözlegiň awtorlary belleýär.
H&M we Zara ýaly “çalt moda” ägirtleri hem kynçylyk çekýärler: geçenki reýtingiň çykanyndan bäri bu brendleriň bahasy, degişlilikde, 26% we 15% peseldi.


26.04.2024 11:31
11230

Adidas bilen Nike zolak çyzyklaryň üstünde dawalaşýar. Germaniýada apellýasiýa prosesi başlady

Germaniýanyň Adidas kompaniýasy bilen amerikaly ägirt Nike ýene-de kazyýetde garşylaşdylar. Dawa Adidas-yň öz dizaýnynyň bir bölegi hökmünde üç sany parallel zolagy ulanmagynyň üstünde başlady diýip, Die Zeit gazeti...

17.02.2024 23:58
10792

Nike zenan egin-eşikleriniň önümçiligi üçin 1,5 müňden gowrak adamy işden çykarar

Sport egin-eşikleri we aýakgap brendi Nike çykdajylary azaltmak boýunça üçýyllyk meýilnamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. “The Wall Sreet Journal” neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýanyň maksady 2 mlrd...

24.11.2023 10:07
10771

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

08.11.2023 10:36
17949

Nike krossowka öndürmegiň tehnologiýasyny ogurlandyklary üçin New Balance bilen Skechers-i kazyýete berdi

Nike sport eşikleri we aýakgaplary brendi bäsdeşleri New Balance-i we Skechers-i, Nike-iň patentlenen Flyknit tehnologiýasyny ulanmakda aýyplap, kazyýete berdi. Ol krossowkalaryň ýokarky böleginiň önümçiliginde...