Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

  • 29.09.2023 00:33
  • 13176
Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa  saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa  Federatiw Respublikasyna amala aşyrjak saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi. Wekiliýete Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ýolbaşçylyk eder.

Iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň,  köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Germaniýa Federatiw Respublikasyna amala aşyryljak  iş saparyna görülýän taýýarlyk işleri  barada hasabaty bilen çykyş etdi.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa iş saparynyň maksatnamasynda «Merkezi Aziýa ýurtlary + GFR» görnüşinde duşuşygyň geçirilmegi, iki ýurduň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklaryň ösdürilmegi esasynda dürli ugurlar boýunça ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi babatda täze gözýetimleri açýan ugurlary ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.


şu gün 11:54
806

Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň konferensiýasy geçiriler

2024-nji ýylyň 13 – 19-njy aprelinde Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň Konferensiýasynyň XXXVIII mejlisi geçiriler. Bu barada Orient habar berýär...

şu gün 11:49
373

Türkmenistan ilkinji gezek Halkara sergiler býurosynyň komitetine saýlandy

Türkmenistan Halkara sergiler býurosynyň administratiw we býujet meseleleri boýunça komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlandy. Bu çözgüt guramanyň Baş assambleýasynyň 173-nji sessiýasynyň çäklerinde kabul edildi...

şu gün 11:30
1754

Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdyýew Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy. Uly Kreml köşgüniň Aleksandrow zalynda geçirilen daşary...

şu gün 11:17
669

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň 13-nji mejlisi geçiriler

Moskwada Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...