Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy göterildi

  • 24.09.2023 08:43
  • 13571
Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy göterildi

ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Dabara «Aziýada obasynyň» halkara zolagynda ýerleşýän «Flag Plaza» seýilgähinde geçirildi. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Şu ýylky esasy sport ýaryşlarynda ata Watanymyza wekilçilik etmek bagty paýyna düşen Türkmen döwletiniň wekilleri «Aziýada obasynyň» başlygy Lu Çunsýan tarapyndan garşylandy. Ol Türkmenistandan gelen türgenlere uly üstünlik arzuw etdi.
Hançžou şäherinde Aziýa oýunlary tamamlanýança Türkmenistanyň ýaşyl Tugy asmanda parlap durar. Baýdak galdyrmak dabarasyna türkmen türgenleri bilen bilelikde Makao, Malaýziýa, Saud Arabystany, Gündogar Timor we Wýetnam döwletleriniň wekiliýetleri hem gatnaşdy.
Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň, Hytaýyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem bu çärä gatnaşdylar.


şu gün 14:52

Saparmyrat Atabaýew Daşkentde geçirilen küşt festiwalynda ýeňiş gazandy

Aşgabatly 24 ýaşly zehinli küştçi Saparmyrat Atabaýew şu gün Özbegistanyň paýtagtynda tamamlanan «Rokirowka-2023 Masters» küşt festiwalynda ýeňiş gazanyp, Türkmenistandan onunjy grossmeýster boldy. Bu barada «Türkmenistan:...

şu gün 07:10
4442

Agyr atletikaçy Gaýgysyz Töräýew Dohada geçirilen bäsleşikde bürünç medal gazandy

Katar Döwletiniň paýtagty Dohada geçirilen «Gran Pri II» agyr atletika ýaryşynda türkmen agyr atletikaçysy Gaýgysyz Töräýew bürünç medal gazandy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasy habar berýär. 2024...

05.12.2023 12:19
20923

Türkmenistan dzýudo boýunça Uly tuwulga ýaryşynda ilkinji gezek medal gazandy

Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen Uly tuwulganyň “Tokyo Grand Slam-2023” ýaryşynda ilkinji gezek bürünç medala türkmen dzýudoçysy Hekim Agamämmedow eýe boldy. Baýrak gaznasy 154 000 dollar bolan iki günlük ýaryş...

01.12.2023 00:16
25768

FIFA-nyň täzelenen reýtinginde Türkmenistanyň eýeleýän orny belli boldy

FIFA resmi saýtynda 30-njy noýabrda milli ýygyndy toparlaryň täzelenen sanawyny çykardy. Täzelenen sanawda Türkmenistanyň milli ýygyndysy 141-nji orny eýeledi. Häzirki wagtda milli ýygyndymyz 1078 utuk toplap,...