Johnson & Johnson logotipini 135 ýyldan soň ilkinji gezek täzeledi

  • 21.09.2023 22:47
  • 9160
Johnson & Johnson logotipini 135 ýyldan soň ilkinji gezek täzeledi

Amerikanyň Johnson & Johnson holding kompaniýasy ilkinji gezek logotipini täzeledi. Bu lukmançylyk tehniki çözgütler bazarynda ösdürilmegi göz öňünde tutulýan iş meýilnamalary bilen baglanyşykly. Johnson & Johnson köne nyşanyny 135 ýyldan gowrak wagt bäri ulanýar.

Johnson & Johnson holding kompaniýasy wizual stilini üýtgetdi diýip, onuň habarynda aýdylýar. Kompaniýa lukmançylyk we derman serişdeleri bölümlerini bir brendiň astynda birleşdirdi. Janssen derman serişdeleri segmenti Johnson & Johnson Innovative Medicine adyny aldy, lukmançylyk tehnologiýasy segmenti bolsa Johnson & Johnson MedTech adyny saklap galdy.
Johnson & Johnson-yň derman serişdeleri bölüminiň halkara geňeşiniň başlygy Hoakin Duato bu işiň bir brendiň astynda birleşdirilmegi kompaniýanyň saglygy goraýyş pudagynda innowasiýa we ösüşe ygrarlydygyny görkezýändigini aýtdy. Täze logotip kompaniýanyň mirasyna esaslanýar diýip, Duato sözüniň üstüni ýetirdi.

05.12.2023 21:29
2946

Dünýäde akylly sagatlaryň bazary üçünji çärýekde 9% ýokarlandy

Akylly sagatlaryň global bazary 2023-nji ýylyň III çärýeginde geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9% ösüş görkezdi. Bu barada Counterpoint Research gözleg firmasynyň Global Smartwatch Model Tracker gözleginde habar...

05.12.2023 12:14
16612

Bloomberg dünýäniň iň baý 500 adamynyň sanawyny çap etdi

Bloomberg agentligi iň iri telekeçileriň maliýe baýlyklary baradaky maglumatlary hödürleýän «Millionerleriň indeksini» neşir etdi. Dünýä sanawynda birinji orun 2023-nji ýylyň başyndan bäri maýasyny 85,8 milliard dollar artdyran Ilon Maska degişlidir...

04.12.2023 15:15
6528

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...

02.12.2023 17:46
19735

Dünýädäki milliarderleriň sany ýedi göterim artdy

Bütin dünýäde milliarderleriň sany 2022-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda 2376-dan 2542-ä çenli, ýagny 7% ýokarlandy we olaryň baýlygy 11 trillion dollardan 12 trillion dollara çenli — 9% ýokarlandy. Bu barada...