Türkmenistan Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip etdi

  • 20.09.2023 07:36
  • 7393
Türkmenistan Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip etdi.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, BMG-niň jogapkärçilikli agza döwleti hökmünde Türkmenistan ileri tutulýan ugurlary belläp, öz çemeleşmelerini we hereketlerini anyk beýan edýär hem-de durmuşa geçirýär. Bu ugurlar boýunça ýurdumyzyň goşandy görnükli bolar we umumydünýä maksatlarynyň bähbidine hyzmat eder, olaryň çalt gazanylmagyna ýardam berer.
Serdar Berdimuhamedowyň ileri tutulýan şol meseleleriň arasynda Ulag babatda durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagy aýratyn belledi. 

«Biz Türkmenistanyň maksada gönükdirilen işiniň netijesinde, diňe soňky ýyllarda ulag babatda öňe süren başlangyçlarymyz boýunça Baş Assambleýanyň alty kararnamany kabul edendigine buýsanýarys» – diýip, Prezident belledi. 

Serdar Berdimuhamedowyň aýdyşy ýaly, şolaryň soňkularynyň hatarynda şu ýylyň maý aýynda kabul edilen «Bütindünýä durnukly ulag güni» atly kararnamany görkezmek bolar. Döwlet Baştutany bu resminamany biragyzdan goldandyklary üçin, ähli agza döwletlere minnetdarlyk bildirdi.

«Şunuň bilen baglylykda, şol kararnamanyň düzgünlerine esaslanyp, Türkmenistan bu sessiýanyň çäklerinde Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli ýokary derejeli Maslahaty çagyrmagy teklip edýär. BMG-niň degişli düzümleriniň bu çäräni Nýu-Ýorkda guramakda ýardam berjekdigine umyt edýäris» – diýip, Prezident öz çykyşynda belledi.


şu gün 00:37
538

Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň täze bellenilen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

24-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Bernd Haýnsy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bellenilişi...

düýn 23:59
1512

Hytaýyň üsti bilen Gruziýadan Türkmenabada ýene-de bir ýük awiagatnawy ýola goýuldy

2024-nji ýylyň iýulyndan Georgian Airways gruzin awiakompaniýasy Tbilisi (Gruziýa) – Meýlan (Hytaý) – Türkmenabat (Türkmenistan) – Tbilisi (Gruziýa) ugry boýunça ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlady. Bu barada...

düýn 16:12
4092

Mejlisiň Başlygy ÝUNISEF-iň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy bilen duşuşdy

23-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Milli...

düýn 15:28
2778

Diplomatlar «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdylar

23-nji iýulda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Ýoko Kamikawa Tokio şäherinde akkreditirlenen Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...