Marokkoda güýçli ýertitreme bolup geçdi, pidalaryň sany 632-ä ýetdi

  • 09.09.2023 14:13
  • 25569
Marokkoda güýçli ýertitreme bolup geçdi, pidalaryň sany 632-ä ýetdi

Marokkoda bolup geçen güýçli ýertitremäniň pidalarynyň sany 632-ä ýetdi, 329 adam ejir çekdi diýip, Hespress agentligi Marokkonyň Içeri işler ministrligine salgylanyp habar berýär.

Marokkonyň Milli geofizika institutynyň beýanatyna görä, 7 balla ýeten ýertitreme ýerli wagt bilen anna güni gije 23:11-de bolup geçdi (aşg. wagty bilen 03:11, şenbe).
Ministrligiň maglumatlaryna görä, 290 adam Al-Hauz welaýatynda (Marrakeşden günortada), 190 adam Tarudant, 89 adam Çiçaua, 30 adam Uarzazat we 13 adam Marrakeş sebitinde aradan çykdy. Ýurduň beýleki sebitlerinden hem birnäçe adamdan aradan çykdy.
Sky News Arabia neşiriniň habar bermegine görä, ýertitreme birnäçe minutlap dowam etdi. Al Jazeera-nyň bellemegine görä, ýertitreme netijesinde ýurduň ÝUNESKO-nyň mirasy diýlip yglan edilen taryhy bölegi ýumrulypdyr.
Soňky gezek şular ýaly güýçli ýertitreme Marokkoda 2004-nji ýylda bolup geçdi. 6,5 bally ýertitremede 600-den gowrak adam aradan çykdy.


08.07.2024 12:44
6876

Etna oýandy: Ýewropada hereket edýän iň beýik wulkan 5 km dik ýokaryk kül we tüsse zyňdy

Sisiliýa adasyndaky Etna wulkany ýekşenbe güni işjeňleşip, 5 kilometre çenli dik ýokary kül we tüsse sütünini zyňdy. Şeýle-de, wulkan lawa çüwdürimini hem çykaryp başlady diýip, EFE gullugyna salgylanýan Interfax...

10.05.2024 13:34
14984

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31285

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
34371

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...