Toyota ilkinji gezek 2023-nji ýylda 10 milliondan gowrak awtoulag öndürer

  • 31.08.2023 16:34
  • 18976
Toyota ilkinji gezek 2023-nji ýylda 10 milliondan gowrak awtoulag öndürer

Toyota Motor korporasiýasy 2023-nji ýylda 12 aýyň dowamynda ilkinji gezek 10 milliondan gowrak awtoulag öndürer. Bu barada Nikkei gazeti çeşmelere salgylanyp habar berdi.

Onuň maglumatlaryna görä, meýilnamada 10,2 million awtoulag diýlip kesgitlenildi. Olardan 3,4 million awtoulag Ýaponiýanyň özünde, ýene 6,8 million awtoulag daşary ýurt önümçilik ýerlerinde öndüriler. Şeýlelikde, bu görkezijiler, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, degişlilikde 30% we 10% ýokarlanar.
Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilse, Toyota Motor-yň ýyllyk öndürýän awtoulag sany ilkinji gezek 10 milliondan geçip biler. Ýylda 9,05 million ulag öndürilip goýlan öňki rekord 2019-njy ýyla degişli. 2025-nji ýyla çenli Toyota Motor önümçiligi ýylda 11 million awtoulaga ýetirmegi meýilleşdirýär.
Toyota toparyna girýän kompaniýalar tarapyndan öndürilýän Daihatsu arzan markasy we Hino awtoulaglar hem-de awtobuslar brendi bilen birlikde ýylda 10 million awtoulag öndürmeli diýen sepgitden 2013-nji ýylda geçdi.
Kompaniýa pandemiýa döwründe pese gaçandan soň, häzirki wagtda göwrümini barha artdyrmak bilen. Şeýlelikde, 2020-nji ýylda bary-ýogy 7,9 million birlik, 2021-nji ýylda bolsa eýýäm 9,02 million öndürildi.


27.09.2023 08:48
9100

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
23360

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16754

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9893

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...