31-nji awgustda Ýeriň ýaşaýjylary aýyň dowamynda ikinji gezek Dolan Aýy synlap bilerler

  • 31.08.2023 01:25
  • 18205
31-nji awgustda Ýeriň ýaşaýjylary aýyň dowamynda ikinji gezek Dolan Aýy synlap bilerler

31-nji awgustda aýyň dowamynda ikinji gezek Dolan Aýyň bolmagyna garaşylýar. Moskwa Planetariumynyň metbugat gullugynyň TASS-a beren habaryna görä, bu gezek ol äpet Aý diýlip atlandyrylýan - Aýyň Ýere iň ýakyn nokatdan (perigeýe) geçmegi bilen gabat geler.

Aýyň dowamyndaky ikinji Dolan Aýa "mawy" diýilmegi reňk sebäpli däl-de, ortaça üç ýyldan bir gezek ýüze çykýan hadysanyň seýrek bolýandygy sebäpli atlandyrylýar. Resmi däl adalga iňlis dilindäki "once in a blue moon" ("bir gezek “mawy Aý” bolanda") aýtgysy bilen baglanyşykly. Bu gezekki "ikinji" Dolan Aý Aýyň orbitasynyň Ýere ýakyn nokada - perigeýe mümkin boldugyça golaý gelmegine gabat geler. Bu onuň görünýän diametrini hasam ulaldar: planetamyzdan iň uzakda wagtyndan (apogeýanyň üstünden) 13,5% uly bolar.

"Ýere iň ýakyn aralykda, öz orbitasynyň töwereginde Aý 30-njy awgustda, Aşgabat wagty bilen 20:52-de bolar we 31-nji awgustda Aşgabat wagty bilen 06:37-de doly Aý fazasyny alar. Bu wakalaryň arasyndaky tapawut 9 sagat 45 minut bolar. 31-nji awgustdaky Aý dolmasy döwri (29, 30 we 31-nji awgust) supermun diýlip atlandyrylyp bilner "- diýip, planetaride takykladylar.

Indiki gezek bir aýyň dowamynda iki gezek Aý dolmasyny Ýeriň ýaşaýjylary 2026-njy ýylyň maý aýynda görüp bilerler.


08.09.2023 12:25
21962

12-nji sentýabra çenli Ýere 5 sany asteroid golaýlar

12-nji sentýabra çenli bäş sany asteroid Ýere golaýlar. Bu barada Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek agentliginiň (NASA) web sahypasynda habar berildi. Kosmos agentliginiň habar bermegine görä, öýe...

09.08.2023 17:18
29824

NASA awgustda Ýeriň golaýyndan howply asteroidiň uçup geçjekdigini habar berdi

6037 asteroidi (1988 EG) 23-nji awgustda Ýere 6 million kilometr töweregi aralyga golaý geler. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça ABŞ-nyň Milli müdirliginiň Ýeriň töweregindäki...

18.08.2021 12:00
42981

21-nji awgustda howply hasaplanýan asteroid Ýere golaýlaşar

Moskwa planetariýsiniň wekilleri 2016 AJ193 asteroidiniň şu ýylyň 21-nji awgustynda Ýere ýakynlaşjakdygyny aýtdylar. Bu asteroid Ýer togalagy üçin howply bolmagy ähtimal asman jisimlerinden biri hasaplanýar. Bu...

17.09.2023 03:08
18731

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...