Hindistan Güni öwrenmek boýunça stansiýasyny 2-nji sentýabrda uçurar

  • 29.08.2023 15:27
  • 10098
Hindistan Güni öwrenmek boýunça stansiýasyny 2-nji sentýabrda uçurar

Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) ýurduň ilkinji Aditya L-1 (Aditya-L1) Gün gözleg stansiýasyny 2-nji sentýabrda uçurmagy meýilleşdirdi.

"Hindistanyň ilkinji Gün kosmos stansiýasy bolan Aditya L-1-iň uçurylyşy 2023-nji ýylyň 2-nji sentýabryna meýilleşdirilýär" – diýip, ISRO X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi.

Uçuryş ýerli wagt bilen sagat 11:50-de (Moskwa wagty bilen 09:20) Satiş Dhawan kosmos merkezinden amala aşyrylar. Ol Bengal aýlagyndaky Şriharikota adasynda (Andhra Pradeş) ýerleşýär.
ISRO-nyň habaryna görä, "Aditya L-1" Ýerden takmynan 1,5 million km uzaklykdaky Gün-Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokady sebitindäki galo-orbita çykarylar. Bu pursatda awtomatiki stansiýa Ýere we Güne görä hereketsiz bolup biler, bu bolsa ýyldyzy päsgelçiliksiz synlamagy üpjün edýär. Birnäçe gezek yza süýşürilen “Aditya L-1” missiýasynyň esasy maksady Gün koronasyny, hromosferany we Gün şöhlelerini dürli spektrlerde öwrenmekdir.


26.09.2023 12:01
18595

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

20.09.2023 11:36
13403

Hindistanyň Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyndan çykyp, Güne tarap ýoluny dowam edýär

Hindistanyň Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyny terk edip, Gün-Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokadyndaky orbita tarap uçuş traýektoriýasyna çykdy. Bu barada Hindistanyň Kosmos gözlegleri guramasy...

09.09.2023 16:04
12693

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

07.09.2023 20:00
5622

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler...