Android-de hemra aragatnaşygy 150 ýurtda işläp biler

  • 29.08.2023 15:24
  • 8562
Android-de hemra aragatnaşygy 150 ýurtda işläp biler

Android 14 hemra aragatnaşyk aýratynlygyna eýe bolup, Google Messages habarlaşma programmasy arkaly işlär. Bu barada SamMobile portaly dörediji Nil Rahmuniniň sözlerine salgylanyp habar berdi.

Höwesjeňleriň biri Android beta koduny öwrendi we täzelik ulanyjylara öýjükli gurşaw ýok halatynda Garmin hemra ulgamynyň üsti bilen tekst habarlaryny ibermäge mümkinçilik berjekdigini anyklady. Munuň üçin rus dilinde lokallaşdyrylan enjamlarda “Habarlar” diýlip atlandyrylýan Google Messages programmasy ulanylar.
Garmin kompaniýasy, öz gezeginde, Ýeriň pes orbitasynda hemra ulgamyny saklaýan Iridium bilen işleýär. Bu maglumat tassyk bolan ýagdaýynda, hemra aragatnaşygynyň funksiýasy, Android 14 resmi taýdan çykandan we bu täzeliklere laýyk gelýän enjamlar girizilenden soň, dünýäniň 150-den gowrak ýurdunda elýeterli bolar. Hyzmatyň bahasy entek aýan edilmedi.
Apple ozal öz smartfonlaryna şuňa meňzeş funksiýany girizipdi. Şeýle-de bolsa, iPhone 14 -däki “Gyssagly kömek jaňy - hemra arkaly SOS” dünýäniň diňe 14 ýurdunda işleýär.

düýn 11:59
10459

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:17
11464

Tesla-nyň Android roboty predmetleri tertiplemegi öwrendi

Tesla kompaniýasy Optimus atly android robotynyň üstünliklerini görkezýän täze wideony çap etdi. Wideoda görnüşine görä, robotyň fiziki mümkinçilikleri ep-esli ýokarlanypdyr. Mundan başga-da, Optimus has akylly...

27.09.2023 18:14
18017

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6440

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...