BYD dünýäde iň iri awtoulag öndürijileriň ilkinji onlugyna girdi

  • 29.08.2023 15:19
  • 10718
BYD dünýäde iň iri awtoulag öndürijileriň ilkinji onlugyna girdi

Hytaýyň BYD kompaniýasy Hytaýda iň iri elektrik ulaglaryny öndüriji, gibridleri we elektrik ulaglaryny öndürýän iň iri kompaniýadyr, ýöne ol adaty awtoulag öndürijileriniň fonunda şu wagta çenli beýlebir göze ilmedi, diňe geçen ýarymýylyň jemi boýunça dünýä liderleriniň sanawynda onunjy orny eýeledi. Hytaý awtoulag öndürijileriniň üstünligini indi diňe içerki bazar kesgitlänok, sebäbi soňky ýarym ýylda Hytaýdan awtoulag eksporty 76% ýokarlandy.

Nikkei Asia Review-yň bellemegine görä, Hytaýyň awtoulag öndürijileri şu ýylyň birinji ýarymynda ýurduň daşyna 2,14 million awtoulag iberdi, olardan 80 000-den gowrak gibrid we elektrik ulaglary eksport edildi.
MarkLines-iň berýän maglumatyna görä, üstümizdäki ýylyň ilkinji alty aýynda BYD ulaglarynyň dünýä bazaryna iberilmegi, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 96% artyp, 1,25 million birlige ýetdi we bu kompaniýanyň dünýä liderleriniň ilkinji onlugyna girmegine mümkinçilik berdi. 2022-nji ýylda BYD-niň bary-ýogy 16-njy orny eýeländigi, 2021-nji ýylda, hatda, ilkinji ýigrimilikde-de ýokdugy bellärliklidir. BYD gymmat we has arzan elektrik ulaglarynyň we zarýad berilýän gibridleriň satuwyny artdyrmak arkaly bazardaky ornuny berkitmegi başardy.


düýn 11:54
16901

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...

26.09.2023 10:30
10654

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

25.09.2023 13:49
23360

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

03.09.2023 21:18
26004

Hytaýda dünýäniň iň ýyndam ulaglarynyň biri tanyşdyryldy

Hytaýda «Zeekr 001» liftbeginiň «FR» belgili sport görnüşi tanyşdyryldy. Bu barada carnewschina.com habar berýär. Täze nusga adaty görnüşden uly trapesiýa şekilli howa germewi we gyzyl zolagy bolan başga görnüşli...