Toyota täze GR Corolla RZ sport ulagyny hödürledi

  • 26.08.2023 16:55
  • 19271
Toyota täze GR Corolla RZ sport ulagyny hödürledi

Ýapon kompaniýasynyň Gazoo Racing sport bölümi Toyotanyň GR Corolla RZ 2024 hetçbeginiň täze modifikasiýasyny çykardy. Awtoulagyň adaty görnüşine wizual meňzeşligine garamazdan, hödürlenen model düýpden täzeden düzüldi. Hetçbegiň daşky görnüşinde-de, gurluşynda-da üýtgeşmeler bolup geçdi.

Awtoulagyň ösüşiniň bir bölegi hökmünde inženerler esasan iki ugurda — duýgurlygy ýokarlandyrmakda we aerodinamikany gowulandyrmakda ünsi jemlediler. Birinjisi, berkidiji boltlaryny çalyşmak arkaly şassiniň berkligini ýokarlandyrdylar, ikinjisi üçin öň bamperiň gyralaryna howa gapaklaryny goýdular. Edilen ähli gowulaşmalar öň 24 sagatlyk ýaryşa gatnaşan sport awtoulagynda synagdan geçirildi.
Hetçbegiň kapotynyň aşagynda 304 at güýji bolan öňki 1,6 litrlik turbo hereketlendirijisi ýerleşýär. Ol köp diskli mufta we 2 sany opsiýa differensialyny öz içine alýan täze “mehanika” we ähli tigirleri hereketlendiriji bilen sazlaşýar. Ýapon modeliniň bu görnüşi 550 nusgada çykar.


düýn 15:18
8207

Hytaýda Toyota Camry-nyň satuwy bir ýylda 56% pese gaçdy

Hytaýda täze Toyota Camry 4,5 müň dollar arzanladyş bilen satylýar. Ýurtda şeýle arzanladyş ýerli bazarda modele bolan islegiň ep-esli pese gaçmagy bilen baglanyşyklydyr diýip, IXBT ýazýar. 2024-nji ýylyň maý aýyndaky...

20.06.2024 14:40
10297

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
12652

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
16393

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...