Toyota täze GR Corolla RZ sport ulagyny hödürledi

  • 26.08.2023 16:55
  • 18770
Toyota täze GR Corolla RZ sport ulagyny hödürledi

Ýapon kompaniýasynyň Gazoo Racing sport bölümi Toyotanyň GR Corolla RZ 2024 hetçbeginiň täze modifikasiýasyny çykardy. Awtoulagyň adaty görnüşine wizual meňzeşligine garamazdan, hödürlenen model düýpden täzeden düzüldi. Hetçbegiň daşky görnüşinde-de, gurluşynda-da üýtgeşmeler bolup geçdi.

Awtoulagyň ösüşiniň bir bölegi hökmünde inženerler esasan iki ugurda — duýgurlygy ýokarlandyrmakda we aerodinamikany gowulandyrmakda ünsi jemlediler. Birinjisi, berkidiji boltlaryny çalyşmak arkaly şassiniň berkligini ýokarlandyrdylar, ikinjisi üçin öň bamperiň gyralaryna howa gapaklaryny goýdular. Edilen ähli gowulaşmalar öň 24 sagatlyk ýaryşa gatnaşan sport awtoulagynda synagdan geçirildi.
Hetçbegiň kapotynyň aşagynda 304 at güýji bolan öňki 1,6 litrlik turbo hereketlendirijisi ýerleşýär. Ol köp diskli mufta we 2 sany opsiýa differensialyny öz içine alýan täze “mehanika” we ähli tigirleri hereketlendiriji bilen sazlaşýar. Ýapon modeliniň bu görnüşi 550 nusgada çykar.


düýn 08:48
7712

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
22673

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16645

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9847

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...