Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçisini belledi

  • 26.08.2023 15:16
  • 13068
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçisini belledi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Nury Gutlyýewiç Gölliýewi Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky (Bişkek şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi.

Ondan öň ol, 2022-nji ýylyň güýzünden bäri, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyndaky konsuly wezipesinde işleýärdi. 
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 
Nury Gutlyýewiç Gölliýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.


şu gün 00:33
5120

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
15608

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7069

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22892

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...