Nvidia-nyň operasion girdejisi 1000%-den gowrak, arassa girdejisi — 855% ösdi

  • 25.08.2023 11:14
  • 6357
Nvidia-nyň operasion girdejisi 1000%-den gowrak, arassa girdejisi — 855% ösdi

Nvidia kompaniýasy 2023-nji maliýe ýylynyň ikinji çärýeginiň jemleri boýunça rekord netijeleri yglan etdi.

Ýylyň girdejisi iki esse (101%) artyp, 13,51 milliard dollara ýetdi. Çärýekleýin nukdaýnazardan 88% ösdi.
Arassa girdeji has-da haýrana goýýar, ol çärýekde 6,188 milliard dollar bolup, 843% ösüşi görkezýär! Operasion girdejisi ondanam beter ösdi: 1263% artyp, 6,8 milliard dollar boldy.
Şeýle-de bolsa, bu täsir galdyryjy sanlaryň hemmesi diýen ýaly, esasan, Data Center-iň bölüminiň üstünligi bilen baglanyşyklydyr. Döredijilikli AI-leriň we netijede AI tizlendirijileriniň töweregindäki seslenmeleri göz öňünde tutsaň, bu geň däldir. Bu bölüm, bir ýyl ozal 3,8 milliard bilen deňeşdirilende, 10,3 milliard dollar girdeji getirdi. Deňeşdirmek üçin, oýun ugry bir ýyl ozal 2 milliarddan 2,5 milliard girdeji gazandy.

düýn 22:06
3062

NVIDIA iki günde $200 mlrd ýitirip, iň gymmat kompaniýalaryň sanawynda aşak düşdi

NVIDIA çip öndürijisiniň bazar bahasy iki günde 200 mlrd dollardan gowrak peseldi. Bu barada Bloomberg habar berýär. Netijede, kompaniýa dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda üçünji orna düşüp, öňdebaryjylygy...

20.06.2024 13:07
4273

Xiaomi rekord satuwy geçirdi: satyn alyşlaryň mukdary 3,6 mlrd dollardan geçdi

Xiaomi 18-nji iýunda Hytaýda tamamlanan 618 satuwynyň uly üstünligi barada habar berdi. Satyn alyşlaryň umumy mukdary 3,6 mlrd dollardan geçip, şeýle statistikany hasaplamagyň taryhynda absolýut rekord boldy diýip...

19.06.2024 23:42
4744

Nvidia Microsoft-dan öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Amerikan çip öndürijisi Nvidia dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Bu barada Bloomberg habar berýär. Şu hepde Nvidia-nyň ösüşi iň ýokary derejesine ýetdi: 3,34 trln dollar bazar bahaly kompaniýa bahasy 3,32 trln...

16.06.2024 11:32
4251

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...