Nvidia-nyň operasion girdejisi 1000%-den gowrak, arassa girdejisi — 855% ösdi

  • 25.08.2023 11:14
  • 5931
Nvidia-nyň operasion girdejisi 1000%-den gowrak, arassa girdejisi — 855% ösdi

Nvidia kompaniýasy 2023-nji maliýe ýylynyň ikinji çärýeginiň jemleri boýunça rekord netijeleri yglan etdi.

Ýylyň girdejisi iki esse (101%) artyp, 13,51 milliard dollara ýetdi. Çärýekleýin nukdaýnazardan 88% ösdi.
Arassa girdeji has-da haýrana goýýar, ol çärýekde 6,188 milliard dollar bolup, 843% ösüşi görkezýär! Operasion girdejisi ondanam beter ösdi: 1263% artyp, 6,8 milliard dollar boldy.
Şeýle-de bolsa, bu täsir galdyryjy sanlaryň hemmesi diýen ýaly, esasan, Data Center-iň bölüminiň üstünligi bilen baglanyşyklydyr. Döredijilikli AI-leriň we netijede AI tizlendirijileriniň töweregindäki seslenmeleri göz öňünde tutsaň, bu geň däldir. Bu bölüm, bir ýyl ozal 3,8 milliard bilen deňeşdirilende, 10,3 milliard dollar girdeji getirdi. Deňeşdirmek üçin, oýun ugry bir ýyl ozal 2 milliarddan 2,5 milliard girdeji gazandy.

21.09.2023 22:47
8942

Johnson & Johnson logotipini 135 ýyldan soň ilkinji gezek täzeledi

Amerikanyň Johnson & Johnson holding kompaniýasy ilkinji gezek logotipini täzeledi. Bu lukmançylyk tehniki çözgütler bazarynda ösdürilmegi göz öňünde tutulýan iş meýilnamalary bilen baglanyşykly. Johnson & Johnson...

19.09.2023 21:22
3022

Google täze domenleri satmagy bes etdi

Google şu ýylyň başynda Squarespace-e satylandan soň, Google Domain platformasynda täze domenleri satmagy bes etdi. 2023-nji ýylyň 7-nji sentýabryndan güýje giren bu üýtgeşme, potensial müşderileri domen satyn...

12.09.2023 13:24
6657

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...

07.09.2023 23:59
10157

«Mançester Ýunaýtediň» paýnamalary 2012-nji ýyldan bäri rekord derejede pese düşdi

«Mançester Ýunaýted» futbol klubunyň paýnamalary geçen söwda möwsüminde rekord derejede pese düşdi diýip, «Bloomberg» habar berýär. Bu pese düşüşe klubyň eýeleriniň – Gleýzerler maşgalasyndan bolan amerikan telekeçileriň...