Indoneziýada paýtagtyň howasyny arassalamak üçin ýagyş ýagdyrdylar

  • 24.08.2023 12:05
  • 23934
Indoneziýada paýtagtyň howasyny arassalamak üçin ýagyş ýagdyrdylar

Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň hapalanan howasyny arassalamak üçin ýurduň ýörite gulluklary ýagyş ýagdyrmaga synanyşdylar. Bu barada Sindo news habarlar agentligi habar berýär diýip, rossaprimavera.ru belleýär.

Indoneziýanyň Milli gözlegler we innowasiýalar agentliginiň howanyň üýtgemeginiň tehnologiýasy barlaghanasynyň ýolbaşçysynyň beýanyna görä, bu operasiýa 19-njy awgustdan 21-nji awgust aralygynda üç günüň dowamynda geçirildi.
Bu işe Milli tebigy betbagtçylyklary dolandyryş agentliginiň, Meteorologiýa, klimatologiýa we geofizika agentliginiň we Milli gözlegler we innowasiýalar agentliginiň hünärmenleri gatnaşdy. Bu amal bulutlara duz düzümli reagentleri we ýakylmadyk heki sepmek arkaly geçirildi.
Operasiýanyň netijesinde Jakartanyň eteginde ujypsyz ygaly gazanmak başartdy, ýöne, hünärmenleriň baha bermegine görä, bu paýtagtda howanyň hiliniň gowulanmagyna täsir etmedi.
Ýatlap geçsek, 5 – 7-nji sentýabrda Jakartada ASEAN sammiti geçirilmeli. Wakanyň öňüsyrasynda Jakartanyň häkimiýetleri howanyň hapalanma derejesini peseltmek boýunça berk çäreleri görýärler.
Häkimiýetler tarapyndan görülýän çäreleriň arasynda şäher administrasiýasynyň işgärleriniň 75%-iniň uzak aralykdan işe geçirilmegi we işlenip çykýan gazlaryň hapalanma derejesiniň barlagyndan geçmedik ulaglar bilen hökümet kwartalyna girmegiň gadagan edilmegi bar.


23.11.2023 10:06
1905

Indoneziýa dili ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň resmi dili hökmünde ykrar edildi

Indoneziýa dili ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň resmi dili hökmünde ykrar edildi. Bu barada Indoneziýanyň DIM-niň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp, Report habar berýär. “Indoneziýa dili ÝUNESKO-nyň...

29.09.2023 15:27
5604

Indoneziýada harytlaryň söwdasy we hyzmatlary hödürlemekde sosial ulgamlary ulanmak gadagan edildi

CNBC habar gullugynyň berýän habaryna görä, Indoneziýanyň hökümeti sosial torlaryň harytlary we hyzmatlary satmak üçin platforma hökmünde ulanylmagyny gadagan etdiler we elektron söwdany kadalaşdyrmak boýunça ýerli...

05.09.2023 21:57
5972

OpenAI baş direktory Sem Altman Indoneziýanyň "altyn wizasyny" aldy

OpenAI-yň baş direktory Sem Altman ilkinji bolup Indoneziýa 10 ýyllyk "altyn wiza" aldy. Bu barada Bloomberg agentligi ýerli häkimiýetlere salgylanyp habar berdi. Indoneziýanyň immigrasiýa gullugynyň başlygy Silmi...

16.04.2022 12:52
14883

Hindistanyň demirgazyk-günbataryna wagtyndan öň jöwzaly howa aralaşdy

Hindistanyň demirgazyk we günbatar böleginiň aglaba sebitlerine aralaşan aşa yssy howa öz jöwzasy bilen haýran galdyrdy, esasanam, Rajasthan, Gujarat, Uttar-Pradeş we Nýu-Deli ştatlary has köp zyýan çekdi. Meteorologiýa...