Ýandeks mebel önümçiligi bilen meşgullanar

  • 23.08.2023 20:05
  • 6497
Ýandeks mebel önümçiligi bilen meşgullanar

2023-nji ýylyň ahyryna çenli «Ýandex Market-iň» hödürleýän hyzmatlarynyň gerimi kompaniýanyň özi tarapyndan taýýarlanan we öndürilen mebeller bilen giňeler. Bu barada «Kommersant» neşiri habar berýär.

IKEA-nyň Russiýadaky ofisiniň öňki işgärleri önüm öndürmek we «Yandex» mebel markasyny ösdürmek bilen meşgullanarlar. 2025-nji ýylyň ahyryna çenli hödürlenýän mebelleriň hatarynda, takmynan, 3 müň önüm bolar diýlip garaşylýar.
«Yandex Market-de» hususy markaly diwanlaryň we krowatlaryň eýýäm satuwa çykarylandygy habar berildi. Ýylyň ahyryna çenli katalogda myhman otaglary, aşhanalar we ýatylýan otaglar üçin beýleki mebel görnüşleri hem peýda bolar. Kompaniýa öz önümçiligine degişli mebelleriniň «Yandex Market-de» bölümiň umumy dolanyşygynyň 10 göterimini eýelär diýip umyt edýär.
Mebel önümçiligi esasan rus zawodlarynda amala aşyrylar. Şonuň bilen birlikde, kompaniýa Belarusdan we Hytaýdan öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.
Hünärmenleriň pikiriçe, uly göwrümli mebel satmak üçin «Yandex Market» logistika kuwwatyny giňeltmeli hem-de gurnama hyzmatlaryny ýola goýmaly bolar.

21.09.2023 22:47
8942

Johnson & Johnson logotipini 135 ýyldan soň ilkinji gezek täzeledi

Amerikanyň Johnson & Johnson holding kompaniýasy ilkinji gezek logotipini täzeledi. Bu lukmançylyk tehniki çözgütler bazarynda ösdürilmegi göz öňünde tutulýan iş meýilnamalary bilen baglanyşykly. Johnson & Johnson...

19.09.2023 21:22
3022

Google täze domenleri satmagy bes etdi

Google şu ýylyň başynda Squarespace-e satylandan soň, Google Domain platformasynda täze domenleri satmagy bes etdi. 2023-nji ýylyň 7-nji sentýabryndan güýje giren bu üýtgeşme, potensial müşderileri domen satyn...

12.09.2023 13:24
6655

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...

07.09.2023 23:59
10157

«Mançester Ýunaýtediň» paýnamalary 2012-nji ýyldan bäri rekord derejede pese düşdi

«Mançester Ýunaýted» futbol klubunyň paýnamalary geçen söwda möwsüminde rekord derejede pese düşdi diýip, «Bloomberg» habar berýär. Bu pese düşüşe klubyň eýeleriniň – Gleýzerler maşgalasyndan bolan amerikan telekeçileriň...