PlayStation 6 -nyň goýberiljek senesi aýan edildi

  • 23.08.2023 19:39
  • 13877
PlayStation 6 -nyň goýberiljek senesi aýan edildi

Sony kompaniýasy oýun pristawkasynyň indiki neslini 2027-nji ýyldan başlap çykarsa gerek. Bu barada GAMINGbible neşiri habar berýär.

Portalyň žurnalistleri Amerikanyň Activision Blizzard korporasiýasyny satyn almak bilen baglanyşykly Sony bilen Microsoft-yň arasyndaky kazyýet işiniň bir bölegi hökmünde açylan resminamalary öwrendiler. Tapylan materiallarda Sony -niň wekilleri PlayStation 6-nyň goýberilýän penjiresini görkezdiler.
22 sahypalyk resminamada Sony Interactive Entertainment-niň (SIE) hukukçylary Microsoft-yň Activision Blizzard-ny satyn almagy sebäpli, PlayStation-niň oýunçylarynyň Call of Duty-ä we studiýadaky beýleki oýunlara giriş mümkinçiligini ýitirip biljekdigini bellediler. Material munuň "SIE-niň PlayStation konsolynyň indiki neslini işe girizýänçä" amala aşjakdygyny aýdýar. Konsol üçin goýberilişiň takyk senesi kesgitlenmedi, ýöne ozal ýazgyda aklawçylar Microsoft-yň eksklýuziwleriniň 2027-2028-nji ýyllarda PS platformasyna çykmagyny bes edip biljekdigini bellediler.
PlayStation 5  2020-nji ýylyň noýabr aýynda satuwa çykaryldy. PlayStation 4 hem öz gezeginde 2013-nji ýylyň noýabr aýynda bazara çykdy.


13.10.2022 17:56
11123

Tailandda Sony Pictures kinolentalarynyň esasynda dünýäde ilkinji tematiki akwapark açyldy

Tailandyň Pattaýýa şäheriniň golaýynda Sony Pictures kompaniýasynyň filmleriniň esasynda döredilen dünýäde ilkinji tematiki güýmenjeler akwaparky Columbia Pictures Aquaverse açyldy. Onuň açylyş dabarasy sişenbe...

şu gün 00:41
2292

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

düýn 15:30
14333

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

düýn 12:36
3057

Windows taryhyndaky iň uly täzelenme bolan Windows 11 23H2 çykardy

«Microsoft» «Windows» operasion ulgamy döredileninden bäri iň uly täzelenme bolan «Windows 11-i» çykardy. Oňa köp sanly täzelikler girizildi, olaryň esasylarynyň biri hem «Copilot» funksiýasydyr. «Copilot» – bu...