Täze Moskwiç 6 awtoulagy tanyşdyryldy

  • 22.08.2023 18:15
  • 57561
Täze Moskwiç 6 awtoulagy tanyşdyryldy

Moskwa şäher forumynyň çäginde geçirilýän «Stansiýa Manež» ulag sergisinde «Moskwiç 6» awtoulagy tanyşdyryldy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Awtoulag germewiň aňyrsynda ýerleşdirilipdir, penjireleri içi görünmez ýaly reňklenipdir, serginiň işgärleri içini görmek haýyşyny kabul etmeýärler diýlip bellenilýär. Awtoulagyň resmi tanyşdyrylyşynyň haçan boljakdygy heniz mälim edilmedi.
Russiýanyň bazarynda «Moskwiç 6» kysymy üç görnüşde satylar. Başlangyç nusga 136 at güýji bolan hereketlendiriji bilen üpjün ediler, has gymmat nusgalaryndaky hereketlendirijiniň kuwwaty 174 at güýjüne deň bolar.
Ol Hytaýda öndürilýän «JAC A5 Plus» awtoulagynyň birmeňzeş nusgasydyr.

şu gün 06:43
1833

Ferrari tä gadagan edilýänçä V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirer

Ferrari, kanunçylyk rugsat berýärkä, kuwwatly V12 hereketlendirijilerini öndürmegi dowam etdirjekdigini tassyklady. Turbo görnüşli V8 has täsirli bolup çyksa-da, Ferrari V12-ni mümkin boldugyça uzak saklamagy öz...

düýn 15:15
18817

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 23:23
10138

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...

11.06.2024 15:12
7193

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...