Disney arassa çärýek ýitgisi we 12 mln striming abunaçysynyň azalandygy barada habar berdi

  • 12.08.2023 11:42
  • 4597
Disney arassa çärýek ýitgisi we 12 mln striming abunaçysynyň azalandygy barada habar berdi

Walt Disney Co. amallary üýtgedip gurmak üçin çykarylan çykdajylar we bir gezeklik hasaplaşyklar sebäpli üçünji maliýe çärýeginde (1-nji iýulda tamamlandy) arassa ýitgini hasaba aldy diýip, Interfax.ru habar berýär. Hasabat döwründe kompaniýanyň arassa ýitgisi geçen ýylyň degişli döwründäki 1,41 mlrd dollar ýa-da paý üçin 0,77 dollar girdeji bilen deňeşdirilende, 460 mln dollar ýa-da paý üçin 0,25 dollar boldy. Bir gezeklik faktorlary hasaba almazdan, girdeji bir ýyl ozalky paý üçin 1,09 dollar bilen deňeşdirilende, paý üçin 1,03 dollar boldy. Disney-iň çärýek girdejisi 4% ýokarlanyp, 22,3 mlrd dollara ýetdi.

Disney+ striming hyzmatynyň abunaçylarynyň sany geçen çärýegiň jemi boýunça üç aý ozalky 157,8 mln abunaçy bilen deňeşdirilende, 11,7 mln birlik azalyp, 146,1 mln boldy. Disney+ hyzmatynyň abunaçylarynyň sany eýýäm üç çärýek bäri azalýar, bu Hindistanda kompaniýanyň kriket boýunça Hindistanyň premýer-ligasynyň oýunlaryny görkezmek hukugyny ýitireninden soň müşderileriň azalmagy bilen baglanyşyklydyr.
Disney-iň media- we güýmenje aktiwlerini birleşdirýän iň uly bölümçesi bir ýyl ozalky 14,1 mlrd dollara garşy 14 mlrd dollar möçberinde girdejini hasaba aldy. Analitikler bu görkezijini 14,3 mlrd dollar derejesinde çaklapdylar.
Tematiki seýilgähleri we kruiz gämilerini dolandyrýan, şeýle-de sarp ediji harytlaryny we wideo oýunlaryny çykarmak bilen meşgullanýan bölümçäniň girdejisi 13% ýokarlanyp, 8,3 mlrd dollar boldy.

02.12.2023 17:46
15960

Dünýädäki milliarderleriň sany ýedi göterim artdy

Bütin dünýäde milliarderleriň sany 2022-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda 2376-dan 2542-ä çenli, ýagny 7% ýokarlandy we olaryň baýlygy 11 trillion dollardan 12 trillion dollara çenli — 9% ýokarlandy. Bu barada...

28.11.2023 20:01
19782

Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar...

25.11.2023 14:29
12205

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9019

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...