Täze «Windows-da» ozalky sesli kömekçi bolmaz

  • 06.08.2023 18:38
  • 2460
Täze «Windows-da» ozalky sesli kömekçi bolmaz

«Microsoft» kompaniýasy «Windows 11-den» sesli kömekçi «Cortana-ny» öçürdi. Bu barada gazeta.ru «Windows Latest» portalyna salgylanyp habar berýär.

«Cortana» eýýäm «Windows 11 Insider» ulgamynda goldanylmagyny bes etdi. Hatda «Windows 11-iň» adaty nusgalaryny ulanyjylaryň käbirleri «Microsoft Store» goşundysyny täzelänlerinde sesli kömekçiniň işlemegini bes edendigini belleýärler.
«Cortana» açylanda hem onuň könelendigi we indi «Windows 11-de» goldanylmaýandygy hakynda duýduryş peýda bolýar. «Microsoft» onuň ýerine operasion ulgama ornaşdyrylan «Windows Copilot» atly emeli intellektli kömekçiden peýdalanmagy teklip edýär.
«Cortana» entek Android üçin niýetlenen «Outlook», «Teams» we «Teams Room» ykjam goşundylarynda hem-de «Windows 10-da» elýeterli bolar. Şonda-da «Microsoft» ony dolulygyna aradan aýyrmagy meýilleşdirýändigini belläpdi. Emeli intellektiň käbir alamatlary bolan bu sesli kömekçi 2014-nji ýylda «Apple» kompaniýasynyň «Siri» ulgamyna bäsdeş hökmünde döredilipdi.


düýn 15:24
3751

Windows 12-niň çykjak senesi belli boldy

Windows 12 operasion ulgamy 2024-nji ýylyň iýun aýynda çykar. Bu barada Commercial Times habar berýär. Sene gaty ýerlikli görünýär, çünki bu okuwçylaryň mekdeplere we talyplaryň uniwersitetlere we aglaba işgärleriň...

30.11.2023 20:17
2550

Microsoft Xbox markasy astynda sagatlary çykarar

Microsoft önümleriniň görnüşini köpeltmek üçin ýene bir ädim ätdi. Bu gezek kompaniýanyň oýun bölümi bolan Xbox özboluşly sagat döretmek üçin Amerikanyň Meister Watches sagat öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi...

20.11.2023 21:59
5304

OpenAl-yň öňki ýolbaşçysy Sem Altman Microsoft-yň emeli aň pudagynda öňdebaryjy gözleg toparyna goşuldy

Microsoft kompaniýasy OpenAl-yň öňki baş müdiri Sem Altmany we egindeş esaslandyryjysy Greg Brokmany işe alýar. Altman anna güni müdirler geňeşi “onuň OpenAl-a ýolbaşçylyk etmek ukybyna ynamynyň ýokdugyny” aýdandan...

20.11.2023 15:08
7299

Microsoft «Wonka» filmine bagyşlanan Xbox çykardy

«Microsoft» «Wonka» filminiň çykmagyna bagyşlanan «şokoladdan» özboluşly «Xbox Series X» oýun konsoly toplumyny hödürledi. Bu barada habar kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi. Aksiýanyň çäklerinde «Microsoft»...