Samsung öz watanynda iPhone-dan yza galdy

  • 06.08.2023 17:50
  • 16872
Samsung öz watanynda iPhone-dan yza galdy

Günorta Koreýada ýaşlaryň ýarsyndan gowragy «Android» bilen işleýän smartfonlaryň ýerine «iPhone» ulanmagy makul görýärler diýip, lenta.ru habar berýär.

Žurnalistleriň geçiren barlaglarynyň netijesinde «Apple» kompaniýasynyň «Samsung» kompaniýasynyň watany bolan Günorta Koreýanyň bazarynda öňdäki orny eýeleýändigi ýüze çykaryldy. 30 ýaşa çenli ýaşlaryň 53%-i «iPhone» smartfonyny saýladylar.
Statistiki maglumatlara görä, ýurduň ýaşaýjylarynyň 85%-niň ilkinji ulanan enjamy «Android» bilen işleýän smartfonlardyr, emma olaryň köpüsi soňlugy bilen «iPhone-a» geçipdir. Günorta Koreýanyň ýaşaýjylary näme üçin «Android» smartfonlardan «iPhone-a» geçýändiklerini onuň ýokary öndürijiligi bilen düşündirýärler. Şeýle hem onuň kamerasynyň mümkinçilikleri we brendiň abraýy çözgüde täsir edýär.


25.11.2023 14:29
12205

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9019

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

04.11.2023 17:15
8948

Apple maliýe hasabatyny hödürledi: iPhone satuwy rekordy täzeleýär

Apple kompaniýasy nobatdaky maliýe hasabatyny hödürledi. Kompaniýa üçin 30-njy sentýabrda 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýegi we umuman, tutuş ýyl tamamlandy. Kompaniýa munuň iPhone satuwyndan gazanylan girdejileri...

12.09.2023 13:24
6939

Apple Qualcomm bilen iPhone üçin çip üpjünçiligi baradaky şertnamany üç ýyl uzaltdy

Apple kompaniýasy Qualcomm bilen çip üpjünçiligi baradaky şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaltdy. Bu barada ýarym geçirijileri işläp düzüjiniň habarynda aýdylýar diýip, forbes.kz belleýär. Bu Apple-iň öz çiplerini...