Türkiye 2023-nji ýylda daşary ýurtly syýahatçylaryň hasabyna 56 mlrd dollar gazanmagy meýilleşdirýär

  • 19.06.2023 15:53
  • 15722
Türkiye 2023-nji ýylda daşary ýurtly syýahatçylaryň hasabyna 56 mlrd dollar gazanmagy meýilleşdirýär

Türkiýe şu ýyl takmynan 60 million daşary ýurtly syýahatçyny kabul etmegi meýilleşdirýär, bu ugurdan gelýän girdeji takmynan 56 milliard dollar bolar diýip, Respublikanyň Medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Ersoý şenbe güni aýtdy.

"Şu ýyl 60 million myhmany kabul edip, 56 milliard dollar girdeji gazanarys diýip garaşýarys" – diýip, TRT teleýaýlymy ministriň sözlerini getirýär.

Ministriň sözlerine görä, geçen ýyl Türkiýä 51,5 million syýahatçy gelipdir, pudagyň girdejisi 46 milliard dollar bolupdyr. Ministr 2022-nji ýylda bu iki görkeziji boýunça ýurduň dünýäde üçünji orunda durandygyny belledi.
Ersoýyň pikiriçe, 2028-nji ýylda Türkiýe 90 million daşary ýurtly syýahatçyny kabul etmegi we olara hyzmat etmek arkaly 100 milliard dollar girdeji almagy meýilleşdirýär.


09.12.2023 11:21
10472

22-nji dekabrdan Aşgabatdan Bangkoga yzygiderli uçuşlar ýerine ýetirilip başlanar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň 22-nji dekabryndan başlap, Aşgabat – Bangkok – Aşgabat ugry boýunça yzygiderli ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýar. Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasy»...

07.12.2023 17:56
15584

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Bangkoga yzygiderli uçuşlaryny ýola goýdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabadyň üsti bilen Kazan — Bangkok ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlarynyň amala aşyrylyp başlanjakdygy habar berdi. Bu barada awiakompaniýanyň Russiýadaky wekilhanasynyň saýtynda aýdylýar...

02.12.2023 22:07
4622

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10487

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...