Monakoda “Dünýäniň telekeçisi” kesgitlenildi

  • 11.06.2023 14:21
  • 11479
Monakoda “Dünýäniň telekeçisi” kesgitlenildi

Monakoda geçirilen sylaglama dabarasynda EY-nyň “Dünýäniň telekeçisi 2023” halkara bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi. Ol ýarym geçirijileri öndürmek üçin möhüm düzüm bölegi bolan kremniý plastinasyny çykarýan Taýwanyň GlobalWafers kompaniýasynyň baş müdiri we müdirler geňeşiniň başlygy Doris Hsýu boldy diýip, Trend habar berýär.

Monakodaky dabara “Ýylyň telekeçisi” maksatnamasynyň iň ýokary derejesi hasaplanýar. Bu özboluşly bäsleşik öz pikirleri, ruhubelentligi we üstünlikleri bilen başgalary ruhlandyrýan adamlaryň telekeçilik işiniň üstünligini ykrar etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle görnüşli ilkinji we ýeke-täk bäsleşik hökmünde “Ýylyň telekeçisi” milli we halkara derejesinde üstünlikli, çalt depginde ösýän kompaniýalaryň esaslandyryjylarynyň we ýolbaşçylarynyň hyzmatyny ykrar etmäge gönükdirilendir.
EY kompaniýasy bu bäsleşigiň guramaçysydyr. Ýöne milli ýeňijiler hem-de “Dünýäniň telekeçisi” titulynyň eýesi garaşsyz eminler tarapyndan kesgitlenilýär.
EY-nyň “Ýylyň telekeçisi” bäsleşigi innowasion ösüşi, gülläp ösüşi goldamak bilen biziň dünýämizi özgerdýän telekeçiler üçin abraýly halkara işewürlik bäsleşigidir. “Ýylyň telekeçisi” bäsleşigi şeýle görnüşli ilkinji we ýeke-täk halkara bäsleşigidir. Dünýäniň 60-dan gowrak döwletiniň 145-den gowrak şäherinde sebitleýin we milli tapgyrlaryň ýeňijileri, adatça, Monakoda geçirilýän halkara finalda dünýäniň iň gowy telekeçisi ady ugrunda göreşmegi dowam etdirýärler.

02.12.2023 17:46
15960

Dünýädäki milliarderleriň sany ýedi göterim artdy

Bütin dünýäde milliarderleriň sany 2022-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda 2376-dan 2542-ä çenli, ýagny 7% ýokarlandy we olaryň baýlygy 11 trillion dollardan 12 trillion dollara çenli — 9% ýokarlandy. Bu barada...

28.11.2023 20:01
19782

Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar...

25.11.2023 14:29
12202

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy. «Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar»...

24.11.2023 10:07
9016

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...