Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ylalaşygyny tassyklady

  • 08.06.2023 20:29
  • 9223
Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ylalaşygyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan hem-de Türkiýe bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygy tassyklaýan Kanuna gol çekdi. Kanunyň teksti türkmen metbugatynda çap edildi.

Resminama Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň 2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenbaşy şäherinde geçen üçtaraplaýyn sammitiniň barşynda teklip edilipdi. Ol üç dostlukly ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegini göz öňünde tutýar.
Üçtaraplaýyn ylalaşyk dürli ugurlarda sebitleýin hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin wajyp ähmiýete eýedir we ýurtlaryň özara gatnaşygy giňeltmäge bolan ikitaraplaýyn islegini beýan edýär.


düýn 17:03
6893

Serdar Berdimuhamedow Dubaýa iş sapary tamamlap, Aşgabada geldi

2-nji dekabrda Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza dolandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.   Howa menzilinde...

düýn 17:02
21435

Türkmenistanyň Prezidentine mukaddes Gurhanyň käbir aýatlarynyň altyn suwy bilen ýazylan ýörite sowgady gowşuryldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri we Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň adyndan mukaddes...

düýn 11:29
4524

Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda gepleşikleri geçirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Owganystanyň demirýol müdirliginiň başlygy Baht-ur-Rahman Şarafat 30-njy noýabrda türkmen...

02.12.2023 22:41
10451

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...