Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslary we elektromobilleri synag etdi

  • 04.06.2023 10:37
  • 61875
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslary we elektromobilleri synag etdi

3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän döwrebap elektrobuslary we elektromobilleri barlap, synag edip gördi.

Häzirki zaman elektromobiliniň aýratynlyklarynyň biri — onuň gapysynda kýu-ar (QR) kodunyň bolmagydyr. Şonuň kömegi bilen Internet ulgamy arkaly elektromobil taksisi barada, hususan-da, onuň tehniki häsiýetnamalary, sürüjisi, ulagyň şäheriň haýsy künjeginde hereket edýändigi we ençeme beýlekiler barada doly maglumatlary alyp bolýar
Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ulaglar üçin ýörite köp orunly duralgalaryň gurulmagy meýilleşdirilýär. Bu ýerde elektrik energiýasy we ýag ýangyjy bilen hereket edýän awtoulaglaryň hersiniň aýratynlykda duralgalarynyň bolmagy göz öňünde tutulýar. Döwrebap duralgalarda ulaglaryň elmydama tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin giň hyzmatlar ýola goýlar. Awtoulaglaryň hemişe saz işlemegi üçin innowasion mümkinçiliklerden peýdalanylar. Şeýle hem bu ýerde ulaglaryň herekete başlamazdan öňürti howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek üçin möhüm işler geçiriler. Mundan başga-da, bu ýerde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, degişli döwrebap serişdeler ornaşdyrylar. Şeýlelikde, sanlylaşlydyrylan duralgalar Arkadag şäheriniň döwrebap mümkinçilikleriniň üstüni ýetirer.
Şäheriň häkimi Ş.Durdylyýew Gurbanguly Berdimuhamedowdan ýurdumyza getirilen elektromobili ilkinji bolup synagdan geçirip bermegini haýyş etdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri elektromobili herekete girizip, Akhan şaýoluna tarap ugur aldy hem-de täze ulagy synag edip gördi.
Gurbanguly Berdimuhamedow elektromobili ussatlyk bilen dolandyryp, ýolugra onuň tehniki ýagdaýyny gözden geçirdi. 


şu gün 11:54
20

Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň konferensiýasy geçiriler

2024-nji ýylyň 13 – 19-njy aprelinde Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň Konferensiýasynyň XXXVIII mejlisi geçiriler. Bu barada Orient habar berýär...

şu gün 11:49
6

Türkmenistan ilkinji gezek Halkara sergiler býurosynyň komitetine saýlandy

Türkmenistan Halkara sergiler býurosynyň administratiw we býujet meseleleri boýunça komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlandy. Bu çözgüt guramanyň Baş assambleýasynyň 173-nji sessiýasynyň çäklerinde kabul edildi...

şu gün 11:30
286

Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdyýew Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy. Uly Kreml köşgüniň Aleksandrow zalynda geçirilen daşary...

şu gün 11:17
669

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň 13-nji mejlisi geçiriler

Moskwada Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...