Antalýada türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynda Aziýa Parlament Assambleýasynyň mejlisi geçirildi

  • 11.01.2023 14:00
  • 16405
Antalýada türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynda Aziýa Parlament Assambleýasynyň mejlisi geçirildi

8-10-njy ýanwarda Türkiýäniň Antalýa şäherinde «Üýtgeýän halkara dinamikasynda köptaraplaýynlygy ösdürmek» temasy bilen Aziýa Parlament Assambleýasynyň (APA) 13-nji umumy mejlisi geçirildi. Duşuşyga dünýäniň 27 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan wekiliýetler gatnaşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Mejlisiň Açylyşynda Aziýa Parlament Assambleýasynyň Baş sekretary Muhammet Reza Majidi, Türkiýäniň Beýik Milli Assambleýasynyň we APA-nyň häzirki başlygy Mustafa Şentop, şeýle hem gatnaşyjy ýurtlaryň parlamentleriniň başlyklary çykyş etdiler.
Türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk eden ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa Türkmenistanyň halkara giňişliginde energiýa, ulag, ekologiýa we medeni-ynsanperwer diplomatiýa ugurlaryndaky hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň parlament diplomatiýasy arkaly parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek babatynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga taýynlygy beýan edildi.
Geçen forumyň çäklerinde Syýasy komitetiň, Ýerine ýetiriji komitetiň we APA-nyň hemişelik komitetleriniň mejlisleri geçirildi we olarda parlamentariler komitetleriň gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alyşdylar, gurluşlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin teklipler berdiler we kararlaryň taslamasyna garadylar.
Aziýa Parlament Assambleýasynyň mejlisiniň jemleri boýunça jarnama kabul edildi.


Umumy mejlisiň çäginde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Türkiýäniň Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy.
Duşuşygyň dowamynda 13-nji umumy mejlisde netijeli pikir alyşmagyň möhümdigini, şeýle wakalaryň parlament diplomatiýasynyň mümkinçiliklerinden has giňişleýin peýdalanmak nukdaýnazaryndan ähmiýeti nygtaldy.


şu gün 03:28
4659

Serdar Berdimuhamedow Emmanuel Makrony Fransiýanyň milli baýramy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makrona we ýurduň ähli halkyna Fransiýa Respublikasynyň milli baýramy — Bastiliýanyň eýelenen güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny,...

şu gün 03:02
24597

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly hereketi ýazgardy

Türkmenistanda ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habar uly howatyrlanma bilen kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda...

şu gün 02:47
5978

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanun taslamalaryny kabul etdi

13-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onuň barşynda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip...

düýn 16:23
9367

Arkadag şäherindäki çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde bejergi alýan çagalara sowgatlar gowşuryldy

Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde bejergi alýan we saglyklaryny dikeldýän çagalara edermen gallaçylaryň gazanan ajaýyp zähmet ýeňşi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň we...