Peläniň gyzy futbolçynyň ýagdaýy barada aýtdy

  • 25.12.2022 10:05
  • 36052
Peläniň gyzy futbolçynyň ýagdaýy barada aýtdy

Braziliýanyň ýygyndysynyň düzüminde üç gezek dünýä çempiony bolan Peläniň gyzy Keli Kristina Nasimento meşhur futbolçynyň maşgalasynyň onuň aýaga galjakdygyna ynanmagy dowam edýändigini mälim etdi.

Penşenbe güni Peläniň ýagdaýynyň agyrlaşandygy belli boldy. Braziliýaly türgeniň rak keseli beterleşýär, şeýle-de böwregiň we ýüregiň işiniň bozulmasy sebäpli oňa güýçli ideg gerek.

"Biz bärde bolmak bilen, göreşýäris we ynanýarys. Biz ýene bir gije bile" - diýip, hassahananyň otagynda kakasy bilen mähirli gujaklaşyp düşen suratyny Instagramda goýan Keli Kristina Nasimento ýazdy. 

Pele 30-njy noýabrda hassahana ýerleşdirilipdi. 82 ýaşly braziliýaly türgene bedeniň umumy çişmesi, ýürek ýetmezçiligi, şeýle hem aňyň bulaşmasy kesel kesgidi goýuldy. Kesel kesgidi 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda goýlup, ýogyn içegäniň çişiniň himioterapewtiki bejergisiniň netijelerine täzeden baha bermek üçin, Peläniň hassahana getirilendigi habar berlipdi. Eks-futbolçynyň gyzynyň sözlerine görä, Pele koronawirusdan galan öýken infeksiýasy sebäpli hassahana düşüpdir.


04.07.2024 13:56
6828

Ed Şiran 1/4 finalyň öňüsyrasynda Angliýanyň milli ýygyndysynyň oýunçylarynyň öňünde çykyş etdi

Britaniýaly aýdymçy Ed Şiran Şweýsariýanyň milli ýygyndysyna garşy Ýewro-2024-üň dörtden bir final oýnunyň öňüsyrasynda Angliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary we tälimçiler topary üçin konsert berdi. Pop-ýyldyzyň...

01.07.2024 13:16
27210

Çagalykda Ronaldu bilen surata düşen gruziýaly futbolçylar 11 ýyldan soň, onuň ýygyndysyny utmagy başardylar

Ýewro-2024-üň çäklerinde 1/8 final tapgyrynda Ispaniýadan 4:1 utulyp, ýaryşdan gaýdandygyna garamazdan, toparlaýyn tapgyrda Portugaliýanyň ýygyndysyny utmagy başaran gruziýaly futbolçylar bu gezekki ýaryşyň täsinlikleriniň...

29.06.2024 14:48
13102

Germaniýada futbol butsysyna meňzeýän 2000 ýaşly aýakgap tapyldy

Bawariýada (Germaniýa) arheologlar gadymy Rim sandalynyň galyndylaryny tapdylar. Bawariýanyň ýadygärlikleri goramak boýunça döwlet edarasynyň habaryna görä, butsynyň ýaşy 2000 ýyl töweregi. Tapyndy Oberştimm şäheriniň...

08.06.2024 07:01
26803

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...