«Türkhowaýollary» Türkmenistana uçuşlarynda COVID-19-a PZR barlagynyň talabyny ýatyrdy

  • 16.12.2022 10:01
  • 38136
«Türkhowaýollary» Türkmenistana uçuşlarynda COVID-19-a PZR barlagynyň talabyny ýatyrdy

Turkish Airlines Aşgabada we Türkmenbaşy şäherine ýerine ýetirýän howa gatnawlarynda Türkmenistanyň raýatlary üçin COVID-19-a PZR barlagynyň netijeleri bolan kepilnamany talap etmegini ýatyrdy. Bu barada Orient agentligi awiakompaniýa salgylanyp habar berýär.

Indiden beýläk, türkmenistanlylar barlagy diňe ýurda gelenlerinde geçmeli bolarlar. Mundan öň, Belavia bilen S7 awiakompaniýalary hem şular ýaly düzgünleri girizdi. Turkmenistan airlines hem Russiýadan ýurdumyza dolanyp gelýän raýatlarymyz üçin PZR barlagynyň jogabyny talap etmez.
Islendik awiakompaniýanyň uçary bilen Türkmenistana gelýän ähli daşary ýurtlular üçin uçuşa çenli 48 sagatdan giç bolmadyk PZR barlagynyň jogabyny görkezmek hökmandyr.
Turkish Airlines Stambul – Aşgabat ugry boýunça gatnawlary çarşenbe we şenbe günleri, Aşgabat – Stambul ugurlary boýunça penşenbe we ýekşenbe günleri amala aşyrýar. Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça gatnawlar her duşenbe we anna günleri amala aşyrylýar.


şu gün 03:21
9844

Aşgabatda we welaýatlarda hepdelik howa maglumaty (15.07 - 21.07)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem...

düýn 11:36
9837

Nirede öz islän dizaýnyňdaky batnik-kepkalary taýýarladyp, logotipiňi goýduryp bolýar?

Siziň marketiňiz, dükanyňyz ýa-da önümçilik kärhanaňyz barmy? Ýa-da hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýaňyzmy? Işgärleriň egin-eşikleriniň talabalaýyk bolmagy müşderileriň ynamyny artdyrmaga, şonuň netijesinde hem...

12.07.2024 09:36
4428

FotoLab ykjam goşundysynda futbolka üçin suraty sanlyja minutlarda özbaşdak döredip bolýar

Öň, FotoLab ykjam goşundysynda onlaýn görnüşde suraty ugradyp, futbolka çap etdirip bolýandygy barada habar beripdik. Indi bolsa FotoLab-da her bir adam futbolka çap etdirjek suratynyň dizaýnyny özi ykjam goşundyda döredip...

10.07.2024 15:30
15791

Gökdepedäki «Sarpaly» dükany awtoýuwalga hyzmatyny ýola goýdy we awtoýaglaryny arzanlatdy

Gökdepe etrabynda hereket edýän «Sarpaly» awtoýag we tekerler dükany awtoýuwalga hyzmatyny ýola goýdy. Şeýle hem awtoýaglaryna we tekerlerine arzanlaşyk yglan etdi. Dükanda dürli awtoulag markalary üçin dürli ölçegdäki...