S7 bilen «Belawia» türkmenistanlylar üçin Moskwadan we Minskiden gatnawlarda PZR-testini ýatyrdy

  • 06.12.2022 12:49
  • 32552
S7 bilen «Belawia» türkmenistanlylar üçin Moskwadan we Minskiden gatnawlarda PZR-testini ýatyrdy

S7 Airlines rus we «Belawia» belarus awiakompaniýasy Moskwadan we Minskiden Türkmenbaşa halkara gatnawlarynda Türkmenistanyň raýatlaryndan COVID-19 üçin PZR barlagynyň netijesini talap etmegini bes etdi. Bu barada S7 Airlines bilen «Белавиа» awiakompaniýalarynyň resmi saýtlarynda habar berildi.

Türkmenistana girmek üçin PZR barlagynyň otrisatel netijesini ýa-da antibedenjikler üçin barlagy Türkmenistanyň raýatlaryndan başga ähli raýatlar we awiakompaniýanyň ekipažlary görkezmeli. Resminama uçuşa çenli 48 sagatdan giç bolmadyk möhletde berlen bolmaly.
Türkmenbaşy şäherine gonanyndan soň, ähli ýolagçylar, şol sanda Türkmenistanyň raýatlary koronawirus ýokanjyna goşmaça barlagdan geçmeli.
Ýatlatsak, S7 Airlines 2022-nji ýylyň dekabryndan başlap Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça hepdede iki gezek — duşenbe we penşenbe günleri gatnawy ýerine ýetirýär. Habarlaşmak üçin: +74957830707.
2022-nji ýylyň 13-nji dekabryndan 2023-nji ýylyň 21-nji marty aralygynda «Belawia» kompaniýasy Minsk-Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň sanyny artdyrdy. Habarlaşmak üçin: +375172202555.


düýn 14:35
19164

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 12:30
15930

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

31.01.2023 17:36
31033

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
44710

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...