Türkmenistanda şu hepde gurak hem sowuk howa bolar

  • 05.12.2022 09:55
  • 36699
Türkmenistanda şu hepde gurak hem sowuk howa bolar

Dürli meteo saýtlar Türkmenistanda şu hepde garaşylýan howa barada dürli çaklamalary berýärler.

Howanyň ýagdaýyna Russiýanyň ýewropa böleginiň merkezindäki aýazly antiseklon täsirini ýetirmegini dowam eder. «Meteožurnalyň» habar bermegine görä, Türkmenistan günorta-gündogar periferiýada ýerleşer, howanyň temperaturasy bolsa minusdan galmaz.
Beýleki howa maglumaty saýtlary Türkmenistanda gijelerine az-kem minus, gündizlerine bolsa az-kem «+» howany çaklaýarlar. Ähli saýtlaryň çaklamalarynyň umumy gabat gelýän ýeri — düýpli ygal bolmaz, oňa derek aşa sowuk bolar. Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky döwlet komiteti duşenbe gününde howany Aşgabatda «ýeňil garly gije» diýip çaklady. Şeýle hem Lebap we Mary welaýatlarynda hem az-kem garyň ýagmagyna garaşylýar.
Emma «Gyşyň güni kyrk tüýsli» diýlişi ýaly, türkmen gyşynyň üýtgäp, maýyl howany getirmegi hem ahmal. Muňa garamazda, ýyly geýinmegi hem-de sowuk howada köp bolmazlygy unutmaň!


düýn 14:35
19164

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 12:30
15930

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

31.01.2023 17:36
30994

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
44710

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...