Saud Arabystany Er-Riýadda dünýäde iň uly howa menzilleriniň birini gurar

  • 30.11.2022 17:48
  • 12561
Saud Arabystany Er-Riýadda dünýäde iň uly howa menzilleriniň birini gurar

Saud Arabystany dünýäniň iň uly howa menzillerinden birini gurmagy maksat edinýär, bu howa menzili ýylda 185 million ýolagça hyzmat edip biler.

Howa menzili patyşalygyň paýtagty Er-Riýadda, takmynan, 57 inedördül kilometr meýdanda ýerleşer we Saud Arabystanynyň Public Investment Fund (PIF) özygtyýarly gaznasyna degişli bolar diýip, Bloomberg agentligi PIF-iň beýanyna salgylanýar. Muny tourism.interfax.ru ýetirýär.
Täze howa menzili alty uçuş-gonuş zolagy bilen üpjün ediler, netijede ol 2030-njy ýyla çenli 120 million adama we 2050-nji ýyla çenli 185 million adama hyzmat edip biler. Onuň elektrik energiýasyna zerurlyklarynyň ählisiniň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriň hasabyna üpjün edilmegine garaşylýar.


07.02.2023 08:34
8627

Hytaý 20 ýurda çykyş syýahatyny gaýtadan dikeltdi

Hytaý 6-njy fewraldan guramaçylykly syýahatçylar toparlary üçin syýahatçylyk saparlaryny synag görnüşinde gaýtadan dikeldýär. Bu barada TASS-a salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Agentligiň belleýşi ýaly, häzirki...

02.02.2023 13:39
9778

2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika...

29.01.2023 11:06
16019

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...

15.01.2023 21:44
15103

51 gün: Hindistanda dünýäde iň uzak derýa syýahaty işe girizildi

Hindistanyň we Bangladeşiň derýalary arkaly uzaklygy 3,2 müň km bolan gämi syýahaty Gangyň kenarynda ýerleşýän Waranasi şäherinde başlady. “The Pioneer” gazetiniň habar bermegine görä, dünýädäki iň uzak derýa syýahatynyň...