Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

  • 26.11.2022 14:14
  • 24398
Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler.

Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy Jonni Depp 5,5 mln gözleg bilen ikinji ýerde boldy. Üstümizdäki ýylyň aprel aýyndan iýun aýyna çenli Herd bilen Depp töhmet hakyndaky iş boýunça kazyýet seljermesine gatnaşdylar.
Netijede kazyýet oturdaşlary Emberi günäli diýip bildiler we Jonnä ýetiren ahlak zyýany üçin oňa 15 mln dollar möçberinde öweztöleg tölemeli diýip karar çykardylar. Herd garşylyklaýyn arzadan soň 2 mln dollary yzyna aldy.
Sanawda üçünji ýere Beýik Britaniýanyň merhum Şa zenany Ýelizaweta II düşdi. Monarh zenan sentýabr aýynda 96 ýaşynyň içinde dünýäden ötdi. Ol ýurdy 1952-nji ýyldan bäri dolandyrýardy. Sanawyň yzyny Kim Kardaşýan, Ilon Mask we Pit Dewidson dagy dowam etdi.


düýn 23:58
5

Beýonse Grammy baýraklarynyň sany boýunça taryhy rekordyny goýdy

Amerikaly aýdymçy Beýonse 65-nji Grammy baýragynyň gowşurylyş dabarasynda taryhda  alnan bu baýragyň sany boýunça rekord goýdy. Dabarany Los-Anželesden CBS ýaýlymy  görkezer. "Renaissance" albomy elektron we tans...

düýn 23:56
3

ABŞ-da Grammy baýragynyň eýeleri yglan edildi

ABŞ-da 65-nji Grammy baýragynyň  ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Beýonse dürli nominasiýalarda dört heýkel aldy we baýragyň taryhynda iň meşhur artist boldy. Bu ýylky çäräni, geçen gezekki dabaradaky...

düýn 12:33
17331

«Älem hanymy» adyna ilkinji gezek Russiýanyň wekili eýe boldy

Udmurtiýanyň ýaşaýjysy Ýelena Maksimowa “Älem hanymy – 2022” halkara gözellik bäsleşiginiň esasy titulyna eýe boldy. Bu ýyl bäsleşik 30-njy ýanwardan 5-nji fewral aralygynda Sofiýada geçirildi diýip, TASS habarlar...

01.02.2023 11:56
18984

Maýkl Jekson baradaky terjimehal filminde onuň keşbini artistiň ýegeni ýerine ýetirer

Jaafar Jekson režissýor Antuan Fukuanyň “Maýkl” atly täze biografiki filminde öz daýysy Maýkl Jeksonyň keşbini ýerine ýetirer. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, rbclife.ru habar berýär. Jaafar pop-sazynyň...