«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

  • 24.11.2022 16:00
  • 2982
«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň bu tapgyryndan çetleşdirerler. «Ýewrowideniýa-2023-iň» guramaçylary şeýle karara gelinmeginiň sebäbini şu ýyl ses berlişigiň ahyrky netijesinde  ýüze çykarylan düzgün bozulmalar bilen düşündirdiler.

«2022-nji ýylyň bäsleşiginde ses berlişikde ýüze çykarylan öň gabat gelinmedik düzgün bozulmalar bilen bagly, adalatly ses berlişigi goramagyň usullaryna seretmek üçin, Ýewropa ýaýlymlar birleşiginiň agzalaryndan ybarat iş topary döredildi. Soňra rekomendasiýalar bäsleşigiň geňeşini dolandyrýan referent topar we EBU-nyň Ýerine ýetirji geňeşi tarapyndan makullanyldy» - diýip,  guramaçylaryň habarynda aýdylýar.

Indi islendik ýurduň raýaty, hatda bäsleşige gatnaşmaýan ýurtlaryňky hem, tölegli SMS ugradyp, ýerine ýetiriji üçin öz sesini berip bilýär. Şeýle sesler finalda ýurtlaryň sesleri bilen deň bahaly bolar.


29.11.2022 13:23
8868

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

27.11.2022 17:18
12524

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji...

04.11.2022 22:22
13183

Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl...

30.10.2022 13:11
4241

Britaniýanyň patyşalyk zikgehanasy Karl III-niň keşbi bilen teňňe çykaryp başlady

Britaniýanyň patyşalyk zikgehanasy Beýik Britaniýanyň täze patyşasy Karl III-niň şekili bilen 50 pens nominalda teňňe çykaryp başlady. Bu barada “The Daily Telegraph” gazeti habar berýär diýip, TASS belleýär. Şu...