Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärligine bardy

  • 22.11.2022 15:42
  • 8495
Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärligine bardy

Şu gün Abu-Dabide bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wahat Al Karama» ýadygärlikler toplumyna baryp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Watan üçin gurban bolan milli gahrymanlaryny hatyralady.

«Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirinde berilýän habara görä, bu ýerde toplumyň ýolbaşçysy Şeýh Halifa bin Tahnun döwlet Baştutanyna «Wahat Al Karama» ýadygärlikler toplumy barada gürrüň berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz Hormat garawulynyň esgerleriniň öňünden geçip, ýadygärligiň etegine gül çemenini goýdy we Birleşen Arap Emirlikleriniň milli gahrymanlarynyň hakydasyny hatyralady. Ýadygärlikler toplumyna baryp görmeginiň hormatyna belent mertebeli Prezident Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Arap dilinden terjime edilende «Mertebe jülgesi» diýmegi aňladýan «Wahat Al Karama» ýadygärligi bitewi döwlet ugrunda janyny gurban eden esgerleriň hakydasyny ebedileşdiren gaýduwsyzlygyň we milletiň jebisliginiň nyşanydyr. Olaryň atlary biri-birine direlip duran panelleriň 31-sinde beýan edildi. Plitalarda BAE-niň Liderleriniň goşgy setirleridir aýdan sözleri ýazylypdyr. Meýdany 4 müň inedördül metr bolan ýadygärligiň meýdançasyndan Şeýh Zaýediň adyny göterýän uly metjidiň umumy görnüşi görünýär.
Toplumyň çäginde ýerleşýän Harby şöhrat zalynyň içinde aýlaw boýunça diwaryň ýüzüne BAE-niň gahrymanlarynyň atlary ýazylan 2800 sany alýumin jetwel bar. Her jetwelde gahrymanyň ady, harby ady, goşun görnüşi, wepat bolan ýeri hem-de senesi görkezilen. Binanyň üçegi 8 sany plitadan ybarat bolup, olaryň 7-si Birleşen Arap Emirliklerini, sekizinjisi bolsa ýurduň milli gahrymanlaryny alamatlandyrýar.


düýn 22:20
14708

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

03.02.2023 23:59
27937

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
25405

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
36283

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...