Genuýada jemgyýetçilik ulaglarynyň ählisi 2024-nji ýyldan mugt bolar

  • 20.11.2022 12:39
  • 9236
Genuýada jemgyýetçilik ulaglarynyň ählisi 2024-nji ýyldan mugt bolar

Iki ýyldan Genuýa mugt jemgyýetçilik ulaglary bolan ilkinji Italiýa şäheri bolar. “Ýewropulsyň” habar bermegine görä, Genuýada jemgyýetçilik ulaglarynyň bir bölegi 2021-nji ýylyň noýabr aýynda mugt boldy. Şondan bäri adamlar olardan ortaça 30% köp peýdalanyp başladylar. Şonuň üçin şäher häkimligi şäheriň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny ýol nyrhyny tölemekden doly boşatmak kararyna geldi.

Bu täzeligiň esasy wezipesi global ýylama sebäp bolýan kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmakdyr.
2050-nji ýyla çenli Ýewropada bug gazlarynyň zyňyndylary olaryň tebigat tarapyndan (mysal üçin, agaçlar tarapyndan) galyndysyz siňdirilip bilinjek derejesine çenli azalmaly. Şeýle maksat Ýewropa Bileleşigi tarapyndan esasy sebäpkäri bug gazlary bolan global ýylama garşy göreşiň çäklerinde kesgitlenildi.
Ýewropanyň beýleki şäherleri hem atmosferanyň hapalanmagyna, klimatyň üýtgemegine we ulag dyknyşyklaryna garşy göreşmek üçin jemgyýetçilik ulag nyrhlaryny ýatyrýarlar. Mysal üçin, Pragada awtobuslar we metrolar şäherde goýy tüsse bolan günlerde ýol tölegini almaýarlar. Parižde jemgyýetçilik ulaglary 18 ýaşa çenli çagalar üçin mugt boldy, Brýusselde bolsa gatnaw 25 ýaşa çenli adamlar üçin mugt. Lýuksemburgda ýol nyrhy düýbünden ýatyryldy.


07.02.2023 08:34
8584

Hytaý 20 ýurda çykyş syýahatyny gaýtadan dikeltdi

Hytaý 6-njy fewraldan guramaçylykly syýahatçylar toparlary üçin syýahatçylyk saparlaryny synag görnüşinde gaýtadan dikeldýär. Bu barada TASS-a salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Agentligiň belleýşi ýaly, häzirki...

02.02.2023 13:39
9776

2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika...

29.01.2023 11:06
16017

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...

15.01.2023 21:44
15100

51 gün: Hindistanda dünýäde iň uzak derýa syýahaty işe girizildi

Hindistanyň we Bangladeşiň derýalary arkaly uzaklygy 3,2 müň km bolan gämi syýahaty Gangyň kenarynda ýerleşýän Waranasi şäherinde başlady. “The Pioneer” gazetiniň habar bermegine görä, dünýädäki iň uzak derýa syýahatynyň...