Hyundai täze Grandeur-yň häsiýetnamalaryny aýan etdi

  • 17.11.2022 17:29
  • 13340
Hyundai täze Grandeur-yň häsiýetnamalaryny aýan etdi

Hyundai kompaniýasy Grandeur sedanynyň ýedinji nesliniň häsiýetnamasynyň syrlaryny doly açdy. Günorta Koreýada täze ulagyň bahasy 37,16 mln won-dan başlaýar.

Awtoulagyň baza wersiýalary kuwwaty 198 at güýjüne we aýlanýan pursady 248 H.m deň bolan Smartstream 2,5 litrlik benzin bilen işleýän hereketlendirijä eýe boldular.  Şeýle-de motorlaryň gammasyna 300 a.g. netijeli 365 litrlik V 6 agregaty girdi. Mundan hem başga, müşderilere sedanyň kuwwaty 240 a.g. deň bolan gazly wersiýasyny teklip ederler. Bu ähli modifikasiýalar sekiz basgançakly awtomat korobkaly peredaça bilen enjamlaşdyrylandyr.
Grandeur-yň gibrid güýç gurluşly görnüşini hem satyn almak bolar. Onuň düzümine 1,6 litrlik benzin bilen işleýän hereketlendiriji , elektromotor we alty basgançakly "awtomat" girdi. Şunuň ýaly sedanyň kuwwaty - 230 a.g. Priwody - öň tarapky ýa-da doly (diňe 365 litrlik motorly wersiýa üçin). Şeýle-de täze ulagy ýoluň üstüni skanirleýän öň tarapky kameraly adaptiw podweska bilen enjamlaşdyrdylar, şol maglumatyň esasynda elektronika amortizatorlaryň işini sazlaýar.


05.01.2023 16:18
13879

Hyundai, Kia, BYD we Polestar, awtoulaglarynda wideooýunlar peýda bolar ýaly Nvidia bilen bileleşýärler

Koreýanyň Hyundai-Kia bileleşigi we Polestar kompaniýasy Nvidia kompaniýasy bilen şertnama baglanyşdy. Onuň çäklerinde bu kompaniýalar «bulut» oýun hyzmatyna girip bilerler. Bu agzalan brendleriň ýolagçylaryna...

31.12.2022 15:17
16626

1-nji ýanwardan başlap Hyundai Norwegiýada diňe elektromobilleri satar

1-nji ýanwardan başlap Hyundai-yň Norwegiýa üçin öndürýän ulaglarynyň hatarynda diňe elektrik modeller galar. Koreýalylar soňky üç ýylyň satuw statistikasyna göz aýladylar we bu gelnen karar girdejilerine ýaramaz...

10.11.2022 13:14
8423

Hyundai dünýäde wodorod awtomobilleriň bazarynyň ýaryndan gowragyny eýeleýär

SNE Research-iň maglumatlaryna boýunça dünýäde dokuz aýyň içinde ýangyç elementlerinde işleýän (FCEV) 14,4 müň elektromobil satyldy, bu geçen ýyla garanda 10,1% köpdür. Hyundai Nexo modeliniň zaprawkalaryň aralygyndaky...

25.10.2022 17:03
3954

Hyundai çärýekdäki arassa girdejisini 5,1% azaltdy

2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde Günorta Koreýanyň Hyundai Motor Co. awtoöndürijisi arassa girdejisini ýyllyk hasabynda 5,1% - 1,411 trln wona çenli ($987,3 mln) azaltdy. Bu barada kompaniýa salgylanyp, Interfax...