Lamborghini markasynyň esaslandyryjysy hakyndaky filmiň treýleri çykdy

  • 04.11.2022 22:29
  • 10979
Lamborghini markasynyň esaslandyryjysy hakyndaky filmiň treýleri çykdy

Internetde Lamborghini ady bilen kinofilmiň treýleri peýda boldy: «The Man behind the Legend». Ol meşhur italýan markasyny esaslandyryjy Ferruçço Lamborgininiň terjimehalyny gürrüň berer. Treýlerden çen tutsaň,  sýužet kompaniýanyň peýda bolan ilkinji ýyllary barada gürrüň berer. Ilkinji görkezilişi 18-nji noýabra meýilleşdirildi.

Treýler Ferruçço Lamborgininiň terjimehalyndan esasy epizodlary şöhlelendirýär, ýagny Enso Ferrari bilen ile belli dawadan soň superkarlaryň önümçiligini ýola goýmak hakynda karara gelinmegini we birinji Lamborghininiň Ženewa awtosalonynda ilkinji gezek görkezilmegini suratlandyrýar. Lamborghini we Ferrari superkarlarynyň arasyndaky simwoliki ýaryş hem oňa goşulypdyr.
Filmde baş keşbi Frenk Grillo ýerine ýetirýär: film surata düşürilip başlanmazyndan öň onuň Ferruççonyň ogly Tonino bilen köp wagtyny geçirendigi barada öň aýdylypdy, sebäbi ol öz gahrymanyny asyl nusgasyna aňrybaş meňzetmek isläpdir. Lamborgininiň duşmanynyň we bäsdeşiniň keşbini Gabriel Birn oýnapdyr. Filmiň režissýory - Robert Moresko.


02.08.2022 07:05
17348

Apple awtoulag döretmek üçin Lamborghini-niň öňdebaryjy menejerini hakyna tutdy

Apple kompaniýasy Luiji Taraborrellini hakyna tutdy, ol öň 20 ýyldan gowrak wagt Lamborghini-niň esasy top-menejerleriniň biri bolupdyr we Urus, Huracan, Aventador we ş.m. awtoulaglary döretmegiň üstünde işläpdir...

29.07.2022 15:25
12541

Lamborghini-niň esaslandyryjysy «Awtoulag şöhrat zalyna» girizildi

Lamborghini kompaniýasyny esaslandyryjy Ferruçço Lamborgini "Awtoulag şöhrat zalynyň" (Automotive Hall of Fame) agzasy hökmünde ykrar edildi. Bu zal awtoulag senagatynyň has mynasyp wekillerini şu at bilen belli...

25.03.2022 14:42
5104

Lamborghini 2022-nji ýylda dört sany täze görnüş çykarar

Lamborghini kompaniýasy şu ýylyň dowamynda birbada dört sany täze görnüş goýberer diýip, şereketiň maliýe netijeleri hakyndaky hasabatyna salgylanýan Motor1 ýazýar. Superkar Nuracan bilen krossower Urus hersi ikiden...

26.10.2021 17:27
4885

Lamborghini çökgünlige garamazdan satuw rekordlaryny täzeleýär

Lamborghini ýarymgeçirijiler çökgünligine we koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän bölekleýin çäklendirmelere garamazdan, satuw rekordlaryny täzeleýär. Bu barada motor.ru habar berýär. 2021-nji ýylyň üç çärýeginde...