Gurbanguly Berdimuhamedow: «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasynyň filosofiýasy «Bir guşak, bir ýol» başlangyjy bilen baglydyr»

  • 03.10.2022 12:07
  • 10790
Gurbanguly Berdimuhamedow: «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasynyň filosofiýasy «Bir guşak, bir ýol» başlangyjy bilen baglydyr»

Türkmenistanyň «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasy öz filosofiýasy we geoykdysady manysy boýunça Hytaýyň «Bir guşak, bir ýol» atly ählumumy başlangyjy bilen baglydyr. Bu meselä abraýly hytaý neşiri bolan «Ženmin Žibao» gazetinde çap edilen makalasynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn ünsi çekdi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Häzirki wagtda Hytaýyň «Bir guşak, bir ýol» başlangyjy bilen Türkmenistanyň «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» strategiýasyny utgaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Häzirki zaman şertlerinde özara bähbitleriň bolmagy Türkmenistana we Hytaýa bu strategiýalary durmuşa geçirmegiň çäginde hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Bularyň ikisi hem Ýuwaş ummandan Atlantik ummanyna çenli ägirt uly giňişlige döwrebap ýörelgelerde birleşdirip, Ýewraziýanyň ykdysady ösüşine güýçli itergi bermäge gönükdirilendir. Olar birek-birege bagly bolan önümçilik we tehnologik ulgamlary, senagat guşaklyklaryny döredip, köp sanly durmuş meselelerini çözmegi, halklaryň ýaşaýyş derejesiniň, hal-ýagdaýynyň hilini ýokarlandyrmagy üpjün eder.

“Men geoykdysadyýetiň yklymymyzdaky täze keşbiniň binýadynyň hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýasy bolmalydygyna ynanýaryn. Munuň özi obýektiw ýagdaýdyr we onda islendik netijeli pikirler, strategiýalardyr başlangyçlar gyzyklanmalaryň hem-de uzak möhletleýin maksatlaryň utgaşmasy esasynda biri-biriniň üstüni doldurmalydyr. Şu nukdaýnazardan, «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasy öz filosofiýasy we geoykdysady manysy boýunça Hytaýyň «Bir guşak, bir ýol» atly ählumumy başlangyjy bilen baglydyr diýip hasaplaýaryn” diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy sözüniň üstüni ýetirdi.


şu gün 13:24
2530

29-30-njy ýanwarda RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Türkmenistanda bolar

29-30-njy ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrar. Bu barada RF-niň Döwlet Dumasynyň resmi saýty habar...

düýn 17:20
6530

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
9674

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
12707

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...