8 mln töweregi britaniýaly telekommunikasiýa töleglerinde kynçylyk çekýär

  • 30.09.2022 11:13
  • 4158
8 mln töweregi britaniýaly telekommunikasiýa töleglerinde kynçylyk çekýär

Britaniýada, takmynan, 8 mln öý hojalygy telekommunikasiýa töleglerinden kynçylyk bilen baş alyp çykýar diýip, “The Guardian” gazeti Ofcom media düzgünleşdirijisiniň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Soňky bir ýylda ykjam aragatnaşyk we öý interneti üçin töleglerinden baş çykarmaga çalyşýan maşgalalaryň sany iki esse – 15%-den 29%-e çenli köpeldi. Ofcom-yň maglumatlaryna görä, Britaniýada her ýedinji maşgala aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmek üçin azyk önümleri we egin-eşikler ýaly beýleki ugurlar üçin çykdajylary azaltdy. Öý hojalyklarynyň 9%-i bolsa bu hyzmatlardan düýbünden ýüz öwürdi.
Şunuň bilen baglylykda, media düzgünleşdirijisi uly telekommunikasiýa kompaniýalaryny inflýasiýanyň ýokarlanmagyna getirjek ýaz paslynda bahalary ýokarlandyrmak meýilnamasyna täzeden garamaga çagyrdy.


düýn 13:23
6952

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

27.11.2022 17:18
12160

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji...

24.11.2022 16:00
2925

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

04.11.2022 22:22
13161

Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl...