BMG CO2 zyňyndylary we howa uçuşlary üçin global salgytlary girizmek teklibini maslahatlaşar

  • 21.09.2022 14:16
  • 4262
BMG CO2 zyňyndylary we howa uçuşlary üçin global salgytlary girizmek teklibini maslahatlaşar

Dünýäniň klimat üýtgemeleriniň has howp salýan ýurtlary daşky gurşawyň hapalanmagy üçin alynjak birnäçe global salgytlary teklip etmäge taýýarlanýar. Bu barada ygtyýaryndaky resminama salgylanyp, “The Guardian” ýazýar. Muny interfax.ru ýetirýär.

Teklipler şu hepde BMG-niň Baş Assambleýasyna maslahatlaşmak üçin gelip gowuşmaly. Klimatyň üýtgemeginiň netijeleriniň öňünde has gowşak bolan ösüp barýan ýurtlary täze salgyt girdejilerinden maliýeleşdirmek meýilleşdirilýär. Olar ýüze çykmagyna ösen ykdysadyýetler tarapyndan goşant goşulýan tebigy betbagtçylyklardan soň dikeldişler üçin sarp ediler.
Serişdeler kömürturşy gazynyň zyňyndylaryna, howa gatnawlaryna, gämi hereketlendirijileri üçin ýangyja global salgytlaryň, şeýle-de gazylyp alynýan ýangyja we maliýe tranzaksiýalaryna salgytlaryň hasabyna toplanar. “The Guardian” tarapyndan öwrenilen resminamada salgytlaryň her bir görnüşiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri, şeýle-de Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň üsti bilen baý döwletlerden ösüp barýan ýurtlara zerur serişdeleri bermek, şeýle-de hususy pudakdan serişdeleri ýygnamak ýaly bu salgytlara alternatiwalar görkezilýär.
Neşir ýangyjyň we azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanýan şertlerinde baý ýurtlaryň bu teklipler bilen ylalaşjakdygyna şübhe bildirýär.
BMG-niň indiki klimat sammiti noýabr aýynda Müsürde geçirilmeli. Ol ýerde klimat üýtgemeleri sebäpli ýüzbe-ýüz bolýan ýitgileri üçin ösüp barýan ýurtlara kompensasiýa meselesiniň ara alnyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.


03.12.2023 11:32
4846

BAE-niň prezidenti 30 mlrd dollar möçberli täze howa gaznasynyň döredilendigini mälim etdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Muhammed ben Zaid Al Nahaýýan BMG-niň global howa çözgütlerini durmuşa geçirmek üçin 30 mlrd dollar möçberli täze gaznanyň döredilendigini habar berdi. Muny TASS ýetirýär...

02.12.2023 17:16
5118

Türkiye 2053-nji ýyla çenli atmosfera zyýanly maddalaryň zyňylmagyny nola çenli azaltmagy meýilleşdirýär

Türkiýe 2053-nji ýyla çenli atmosfera zyýanly maddalaryň zyňylmagyny nola getirmegi meýilleşdirýär. BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasyna (COP28) gatnaşyjylaryň 28-nji konferensiýasynda Türkiýäniň...

02.12.2023 09:10
10883

Serdar Berdimuhamedowyň Dubaýda COP28 maslahatynda eden çykyşy

(Dubaý şäheri, 2023-nji ýylyň 1-nji dekabry) Hormatly Başlyk! Hormatly döwlet we Hökümet Baştutanlary! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryna we Hökümetine myhmansöýerlik...

01.12.2023 21:18
5217

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...