Mediaforum: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemleri

  • 23.08.2022 08:48
  • 8057
Mediaforum: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemleri

22-nji awgustda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahata we onuň çäklerinde guralan çärelere bagyşlanyp, “Türkmenistanyň halkara başlangyçlary: hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri” atly mediaforum geçirildi. Duşuşyga ugurdaş düzümleriň, teleradioýaýlymlaryň, Döwlet habarlar agentliginiň ýolbaşçylary we wekilleri, gazet-žurnallaryň redaktorlary, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle-de wideoaragatnaşyk arkaly dünýäniň iri habarlar agentlikleriniň žurnalistleri gatnaşdylar.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 15-16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda üstünlikli geçirilen halkara maslahatda öňe süren täze başlangyçlarynyň ähmiýeti esasy garalan meseleleriň biri boldy. Çykyş edenler «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen halkara maslahatda Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly möhüm wezipeleriň çözgüdini işläp taýýarlamak ugrunda tagallalary jemlemekde möhüm orun eýeländigini bellediler. Şunda ulag ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär. 
Bu halkara maslahata onlarça döwletleriň we abraýly halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Oňa şeýle köp sanly wekiliýetleriň gatnaşmagy we bu çäräni teleýaýlymlarda, internet portallarynda gyzgyny bilen ýerleşdiren köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň uly gyzyklanma bildirmekleri forumyň uly ähmiýete eýediginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Maslahatyň ähli mejlisleri Birleşen Milletler Guramasynyň web platformasynda guramanyň resmi dilleri bolan iňlis, fransuz, ispan we rus dillerinde göni ýaýlyma berildi.
Utgaşykly görnüşde guralan mediaforuma daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, hususan-da, “TASS”, “TRT”, “Anadolu Ajansi”, “SNG+MIR/SNG+HYTAÝ”, “CGTN-Russian”, “Rossiýa 24” ýaly habarlar gulluklarynyň, Aziýa — Ýuwaş umman teleradioýaýlymlar birleşiginiň (ABU), “AzTV”, “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň, “Korean Broadcasting System” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Bularyň ählisiniň Awazada geçirilen halkara maslahatyň işini beýan edendiklerini bellemek gerek. Daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri wekilçilikli forumyň öz wagtynda geçirilendigini hem-de onuň döwrüň talap edýän, ähli döwletleriň, esasan-da, deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň geljegi üçin ähmiýetli bolan ulag arabaglanyşygynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen täzeçil syýasy çözgütleri işläp taýýarlamak babatda möhümdigini aýratyn bellediler.


05.12.2022 14:13
15882

Türkmenistan Halkara gatnawlarda konteýner otlulary hakyndaky ylalaşyga goşular

Türkmenistan Halkara gatnawlarda konteýnerleri konteýner otlularynyň düzüminde daşamak hakyndaky ylalaşyga goşulmagy meýilleşdirýär. Bu barada Ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

04.12.2022 13:48
19315

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

03.12.2022 09:38
10168

Türkmenistan RF bilen ulag-logistika boýunça bilelikde topar döreder

Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy Ulag, üstaşyr we logistika meseleleri boýunça türkmen-rus bilelikdäki toparyny dörederler. Bu topar Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

25.11.2022 09:23
18374

Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

24-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...