Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

  • 09.08.2022 08:42
  • 34335
Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

Hytaýda iň uzyn hasaplanýan Wanýan agaç köprüsi ýangynyň netijesinde doly ýumruldy. Oňa 900 ýyldan gowrak wagt bolupdy diýip, Şanhaýyň “Penpaý” informasion çeşmesi habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Bu desga Fuszýan gündogar welaýatynyň Pinnan uýezdinde ýerleşýär. Ýangyn 6-njy awgust gijesi başlady. Häzirki wagta çenli ýangyn doly söndürildi, zyýan çeken ýok. Adatdan daşary ýagdaýyň sebäpleri bolsa derňelýär. 
Köpriniň umumy uzynlygy 98,2 metr, ini 4,7 metrdi. Ol 917 ýyl mundan ozal Sun dinastiýasynyň dolandyran döwründe (960 – 1279) guruldy. Desga 1742-nji ýylda hem ýangyny başdan geçirdi, şondan soň ol dikeldilipdi. 2006-njy ýylda köpri milli derejede goralýan obýektleriň sanawyna girizildi. Wanýan Hytaýda iň uzyn arkaly agaç köpri hasaplanýardy.


01.05.2024 23:44
30350

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...

20.12.2023 13:14
38037

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Başlygyna gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Gansu we Sinhaý welaýatlarynda bolup geçen...

09.09.2023 16:15
29847

Gonkonga 139 ýylyň içinde iň güýçli çabga geldi

Hytaýa güýçli çabga geldi. Gonkongda 140 ýyldan gowrak wagtyň içinde gelen iň güýçli çabga sebäpli 100-den gowrak adam şikes aldy we azyndan bir adam heläk boldy. Günorta Hytaý hem tebigy betbagtçylyga sezewar...

01.12.2022 09:13
16515

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...