Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

  • 09.08.2022 08:42
  • 33955
Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

Hytaýda iň uzyn hasaplanýan Wanýan agaç köprüsi ýangynyň netijesinde doly ýumruldy. Oňa 900 ýyldan gowrak wagt bolupdy diýip, Şanhaýyň “Penpaý” informasion çeşmesi habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Bu desga Fuszýan gündogar welaýatynyň Pinnan uýezdinde ýerleşýär. Ýangyn 6-njy awgust gijesi başlady. Häzirki wagta çenli ýangyn doly söndürildi, zyýan çeken ýok. Adatdan daşary ýagdaýyň sebäpleri bolsa derňelýär. 
Köpriniň umumy uzynlygy 98,2 metr, ini 4,7 metrdi. Ol 917 ýyl mundan ozal Sun dinastiýasynyň dolandyran döwründe (960 – 1279) guruldy. Desga 1742-nji ýylda hem ýangyny başdan geçirdi, şondan soň ol dikeldilipdi. 2006-njy ýylda köpri milli derejede goralýan obýektleriň sanawyna girizildi. Wanýan Hytaýda iň uzyn arkaly agaç köpri hasaplanýardy.


09.09.2023 16:15
26872

Gonkonga 139 ýylyň içinde iň güýçli çabga geldi

Hytaýa güýçli çabga geldi. Gonkongda 140 ýyldan gowrak wagtyň içinde gelen iň güýçli çabga sebäpli 100-den gowrak adam şikes aldy we azyndan bir adam heläk boldy. Günorta Hytaý hem tebigy betbagtçylyga sezewar...

01.12.2022 09:13
16270

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...

07.09.2022 09:18
33478

Hytaýda güýçli ýertitreme boldy: Serdar Berdimuhamedow Si Szinpine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Syçuan welaýatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de weýrançylyklara getiren ýertitremesi zerarly...

18.08.2022 23:38
11407

Hytaýdaky yssy howa dowamlylygy boýunça 1961-nji ýylyň rekordyny täzeledi

Hytaýyň birnäçe sebitinde şu tomus hasaba alnan adatdan daşary yssy howa 1961-nji ýyldan bäri iň dowamlysy boldy we güýçlenmegini dowam etdirýär. Bu barada HHR-iň Merkezi meteorologiýa edarasyna salgylanyp, “Hangzhou”...