Britaniýanyň ilatyna bir minut az ýuwunmak maslahat berildi

  • 08.08.2022 19:48
  • 20182
Britaniýanyň ilatyna bir minut az ýuwunmak maslahat berildi

Suw ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin, britaniýalylar suwa düşmek wagtyny, iň bolmanda, bir minut kemeltmeli bolarlar. Bu barada ýekşenbe güni patyşalykda suw üpjünçiligi bilen meşgullanýan kompaniýanyň çeşmelerine salgylanýan The Sunday Times gazeti habar berdi. 

Hökümet maksatnamasynyň çäklerinde Beýik Britaniýanyň her bir ýaşaýjysy 2050-nji ýyla çenli gündelik ulanýan suwunyň dörtden bir bölegini - günüňe 145 litr bolanlygyndan günde 110 litre çenli kemeltmeli bolar. Ekspertleriň çaklamasyna görä, ýene 25 ýyldan patyşalykda ilatyň suw  üpjünçiligi üçin günde goşmaça 4 mlrd suwuň bolmagyna zerurlyk ýüze çykar, şol sebäpli şunuň ýaly maksatnamalary öňe sürülmeli bolupdyr. Şeýle zerurlyk bilen bagly, britan hökümeti suw saklamak üçin 1992-nji ýyldan bäri birinji howdany gurmaly diýen karara geldi, howdan 2029-njy ýyla çenli taýýar bolar diýip garaşylýar.  


29.11.2022 13:23
7819

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

27.11.2022 17:18
12302

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji...

24.11.2022 16:00
2949

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

04.11.2022 22:22
13168

Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl...