Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze köpriniň düýbüni tutdy

  • 08.08.2022 18:50
  • 27233
Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze köpriniň düýbüni tutdy

Şu gün Balkan welaýatynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze, döwrebap awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Oňa zähmet rugsadynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirinde habar berildi.

Dabaranyň geçirilýän ýerinde döwlet Baştutanyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Balkan welaýatynyň häkimi garşylady. 
Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüniň tutulmagy mynasybetli gutlag sözi bilen çykyş etdi. Nygtalyşy ýaly, şu ýylyň 16-njy iýunynda kabul edilen Karara laýyklykda, Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine barýan awtomobil ýolunyň ugrunda umumy uzynlygy 354, ini 21 metre deň bolan, iki gatnawly 2 sany hereket zolagyndan ybarat awtomobil köprüsiniň taslamasyny taýýarlamak we gurmak göz öňünde tutuldy. Ol umumy uzynlygy 2 müň metre ýetýän eltiji ýollaryň gurluşygyny hem öz içine alar. Taslamany bu ugurda köpýyllyk tejribesi bolan «Dorožnoýe stroitelstwo «Altkom» jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti amala aşyrar. 

«Altkom» maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenkonyň çykyşyndan soň bolsa täze awtomobil köprüsi bilen tanyşdyrýan wideofilm görkezildi. 
Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow şu günki şanly waka mynasybetli ýadygärlik ýazgy galdyryp, ony ýörite guta ýerleşdirdi. Asylly däbe görä, döwlet Baştutany gutyny täze gurluşygyň binýadyna atyp, awtomobil köprüsiniň ilkinji betonyny guýdy.
Ýeri gelende bellesek, bu täze köpri ýurdumyzyň günbatar we demirgazyk sebitleriniň, şeýle-de goňşy döwletleriň arasynda haryt dolanyşygynyň, ulag hem-de ýolagçy gatnawlarynyň möçberini has-da artdyrmaga mümkinçilik berer. Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň, Eýranyň, Hindistanyň ýük daşaýjylaryna deňiz, awtomobil, demir ýol ulaglary arkaly Demirgazyk we Günbatar Ýewropa ýurtlaryna gysga ugur boýunça çykmaga amatly şertleri döreder. 


düýn 16:22
13020

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

düýn 16:11
9535

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

düýn 16:06
12619

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

düýn 08:48
4359

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...