Eýran gazynyň eksporty 4 aýda 4 milliard dollara ýetdi

  • 30.07.2022 13:55
  • 4658
Eýran gazynyň eksporty 4 aýda 4 milliard dollara ýetdi

Eýran senenamasy boýunça üstümizdäki 1401-nji ýylyň ilkinji dört aýynyň içinde (21 mart - 22 iýul) Eýran dört milliard dollarlyk töweregi tebigy gazy eksport etdi diýip, çarşenbe güni Nebit ministri Jawad Oujiniň mälim edendigini Iran.ru habar berýär. 

"Biz ýylyň başky dört aýynyň içinde gazyň söwdasyndan dört milliard dollar töweregi pul jemledik, bu tutuş geçen ýylyň dowamynda ýygnalan pula barabar diýen ýalydyr" - diýip, ISNA Oujiniň sözlerini getirýär.

Nebit ministrligi ozal eksport edilen ýangyçlardan galan serişdeleriň puluny hem alyp bildik we aprel aýynda Yraga gaz ugratmagy dikeltmek barada ylalaşyk gazandyk, sebäbi Bagdat Tährana bergisiniň bir bölegini geçirdi - diýip mälim edýär.
Eýran gazy, esasanam, Türkiýä we Yraga eksport edýär, ýöne karzlaryny üzmek, içerki islegiň talaplary we tötänden ýüze çykan tehniki kynçylyklar sebäpli  durnukly söwdany yzygider ýola goýup bolmandyr. Mysal üçin, garaşylmadyk ýerden ýüze çykan tehniki mesele sebäpli gyşyň içinde Türkiýä goýberilýän eksportyň wagtlaýyn arasyny kesmeli bolupdyr. 


29.11.2022 14:07
8130

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10054

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5810

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5293

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...