Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

  • 22.07.2022 23:54
  • 12657
Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota kompaniýasy Yaris Cross GR Sportuň täze görnüşini ýapon bazaryna çykardy, bu gezek ol Gazoo Racing sport bölümçesiniň hünärmenler tarapyndan üsti ýetirilen görnüşidir. Zawodyň üýtgeden zatlarynyň arasynda berkidilen kuzow, peseldilen podweska, täzeden sazlanan dest dolandyryşy we birgiden beýleki gowulandyrmalar bar.

Netijede, krossower has çydamly,  dolandyrylyşy juda güýçli ulaga öwrüldi, gazyň pedalyna basmak ýeňilleşdi, badyny artdyryş dinamikasy gowulandy. Yaris Cross GR Sporty daşyndan radiatorynyň başgaça görnüşli gözenegi we gyzyl tormoz supporty boýunça tanap bolýar.
Ilkinji gezek iki ýyl mundan öň tanyşdyrylan Toyota Yaris Cross krossoweri adybir heçbegiň bazasynda gurlan, onuň esasynda bolsa TNGA-B modul platformasy ýatyr. Islege görä benzinli we gibrid modifikasiýasy teklip edilen: birinji ýagdaýda ulagy göwrümi 1,5 litrlik 120-lik güýçli motor, ikinji ýagdaýda bolsa  kuwwaty 1,5-lik, güýji 91-lik  benzin bilen işleýän agregat we güýji 80-lik elektromotor herekete getirýär.
Yaris Cross-yň eýýäm bir sany ýörite wersiýasy - çala çarkandakly ýola taýýarlanan Yaris Cross Adventure görnüşi bar, ol kuzowynyň juda berkligi we salonynyň bezegi bilen tapawutlanýar. Indi bu maşgalanyň Gazoo Racing-ňe degişli "sport" görnüşi bilen hem üsti ýetirildi.  


düýn 19:38
13664

Toyota Mirai 2024 hödürlendi

Toyota içerki bazar üçin täzelenen wodorodly Mirai sedanyny hödürledi. Döwrebaplaşdyrmagyň bir bölegi hökmünde awtoulag ösen howpsuzlyk toplumy we kämilleşdirilen media ulgamy bilen gowulandyryldy. Ýaponiýada Mirai...

05.12.2023 21:30
10631

Toyota 2026-njy ýyla çenli Ýewropada zyňyndy derejesi nol bolan 15 awtomobil modelini hödürlär

Toyota Motor 2026-njy ýyla çenli Ýewropada zyňyndy derejesi nol bolan ýeňil awtoulaglardan başlap, ýeňil ýük ulaglaryna çenli 15 sany awtomobil modelini hödürlär. Bu barada kompaniýanyň habaryna salgylanyp, interfax...

03.12.2023 15:56
11765

Toyota Ýaponiýada täzelenen Land Cruiser 70 ulagyny tanyşdyrdy

«Toyota» korporasiýasy «Land Cruiser 70» kysymly ýolsuz ýer üçin niýetlenen awtoulagynyň (wnedorožnik) täzelenen nusgasyny tanyşdyrdy we modeli Ýaponiýanyň bazaryna gaýtaryp getirdi. 1984-nji ýyldan bäri öndürilip...

02.12.2023 15:46
20695

570 müň sany täze Toyota Corolla, Highlander we Lexus RX hili pes düzüm bölekleri sebäpli ot alyp biler

1-nji dekabrda Toyota-nyň we Toyota-nyň Hytaýdaky iki sany bilelikdäki kärhanasynyň — FAW Toyota-nyň we GAC Toyota-nyň 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli öndürilen takmynan 570 000 ulagy yzyna çagyrjakdygy mälim...