Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

  • 22.07.2022 23:54
  • 12591
Toyota Yaris Cross krossoweriniň sport görnüşi peýda boldy

Toyota kompaniýasy Yaris Cross GR Sportuň täze görnüşini ýapon bazaryna çykardy, bu gezek ol Gazoo Racing sport bölümçesiniň hünärmenler tarapyndan üsti ýetirilen görnüşidir. Zawodyň üýtgeden zatlarynyň arasynda berkidilen kuzow, peseldilen podweska, täzeden sazlanan dest dolandyryşy we birgiden beýleki gowulandyrmalar bar.

Netijede, krossower has çydamly,  dolandyrylyşy juda güýçli ulaga öwrüldi, gazyň pedalyna basmak ýeňilleşdi, badyny artdyryş dinamikasy gowulandy. Yaris Cross GR Sporty daşyndan radiatorynyň başgaça görnüşli gözenegi we gyzyl tormoz supporty boýunça tanap bolýar.
Ilkinji gezek iki ýyl mundan öň tanyşdyrylan Toyota Yaris Cross krossoweri adybir heçbegiň bazasynda gurlan, onuň esasynda bolsa TNGA-B modul platformasy ýatyr. Islege görä benzinli we gibrid modifikasiýasy teklip edilen: birinji ýagdaýda ulagy göwrümi 1,5 litrlik 120-lik güýçli motor, ikinji ýagdaýda bolsa  kuwwaty 1,5-lik, güýji 91-lik  benzin bilen işleýän agregat we güýji 80-lik elektromotor herekete getirýär.
Yaris Cross-yň eýýäm bir sany ýörite wersiýasy - çala çarkandakly ýola taýýarlanan Yaris Cross Adventure görnüşi bar, ol kuzowynyň juda berkligi we salonynyň bezegi bilen tapawutlanýar. Indi bu maşgalanyň Gazoo Racing-ňe degişli "sport" görnüşi bilen hem üsti ýetirildi.  


şu gün 08:48
6758

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
22273

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16570

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9821

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...